Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Kadın Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
(Analyzing Vocational High School Female Students' Attitudes for Sports )

Author : Murat Özmaden  , Gökhan Dokuzoğlu, Muhammed Ömer Eren  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-S2
Page : 11-24
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.130
    


Summary

Bu araştırma meslek lisesinde eğitim alan kadın öğrencilerin spora yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2019-2020 eğitim - öğretim yılı içerisinde Mardin ili Midyat ilçesi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrenciler içerisinden tesadüfi örneklem metodu ile seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 196 öğrenciden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Şentürk’ün (2012) geliştirdiği “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve parametrik testler kullanılmıştır. İki grup karşılaştırmalarında Bağımsız Örneklem T- testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların spora yönelik tutumları ile sınıf düzeyi, okul takımlarına katılım, sportif etkinliklere katılımda aile desteği, ailede sportif etkinliğe katılan olup olmadığı ve katıldığı spor türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.01). Sonuç olarak çalışmamızda meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrencilerin ailede spor yapanların bulunması, okulda sportif etkinliklere katılım, katıldığı spor türü ve özellikle aile desteğinin olması sportif faaliyetlere yönelmelerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Meslek lisesi, tutum, spor, öğrenci

Abstract

This research aimed to analyze vocational high school female students' attitudes for sports. The data of the research were collected from 196 female students studying at Nene Hatun Vocational and Technical High School in Midyat Town/Mardin. The participants were chosen according to the random sampling method and volunteered for the study. As data collection tool “The Scale of Attitudes for Sport” developed by Şentürk (2012), was used. In the analyzes of the data in addition to descriptive statistical methods, independent samples t-test and one-way ANOVA were used with SPSS for Windows. According to analyze results, significant differences were found in the attitude for sports of the participants according to class, attendance to the school teams, the support of parents in joining the sports activities, the number of attendees to sports activities in family, and according to attended sport types (p<0.01). As a result, in our study, it was determined that the presence of family members who do sports in the family, participation in sports activities at school, the type of sports they participate in and especially family support were found to be effective in the attitudes to sports of female students studying at vocational high schools.Keywords
Vocational high school, attitude, sports, student