Amatör ve Profesyonel Sporcularin Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygılarinin İncelenmesi - Yönetsel Karar Boyutu
(Investigation of Amateur and Professional Athlete’s Novel Coronavirus (COVID-19) Anxiety – Aspect of Managerial Decision )

Author : Ceren Gümüşgül  Adnan Ersoy, Osman Gümüşgül  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-S1
Page : 26-37
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.129
    


Summary

Yeni Tip Koronavirüs (Covid 19) pandemisi nedeniyle spor camialarında yaşanılan vakalar, diğer sporcuların, teknik ekibin, çalışanların, profesyonellerin de Koronavirüs kaygısını yaşamasına neden olabilmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) kaygısının sporcular açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklem grubunu uygun örnekleme metoduyla belirlenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ nde eğitim gören ve farklı branşlarda ve farklı liglerde aktif spor içerisinde bulunan 187 erkek 69 kadın olmak üzere toplamda 256 aktif sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Tekkurşun ve Demir ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen Sporcular İçin Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizlerinde bağımsız örneklem T-Testi ve One Way ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyet, sporcu düzeyi, bu süreçte kiminle evde kalındığı değişkenlerine göre istatistiki olarak anlamlı farklılıklar tespit edilirken (p<0,05); ev içi egzersiz yapma durumu, sosyal medyada koronavirüs haberlerinin takibi ve yaş değişkenine göre istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Elde edilen bulgulara göre, temas gerektiren spor branşı olsun ya da olmasın sporcuların yaşadıkları Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygıların farklı değişkenlerde sporcularda gözlemleneceği ve bunun antrenmanda hazırlık sürecine, saha içinde performansa yansıyacağı ayrıca psikolojik baskı içerisinde sporcuların agresif davranışlar içerisinde olabilecekleri düşünülmektedir. Bu süreçte federasyonlar tarafından verilen bazı liglerin ertelenmesi, pandemi sürecinden olduğu gibi tescil edilmesi ya da iptal edilmesi kararı alınırken sporcuların yaşadıkları kaygıların incelenmesi açısından önemli görülmüştür ve bu çerçevede bazı bulgular ortaya koymuştur.Keywords
yeni tip koronavirüs, covid 19, kaygı, spor, yönetsel boyut

Abstract

Cases because of the Novel Coronavirus (COVID 19), experienced in the sports community, may cause athletes, technical teams, employees, and professionals to experience coronavirus anxiety. Accordingly, this study aimed to examine the anxiety of Novel Coronavirus (Covid-19) in terms of amateur and professional athletes. Two hundred fifty-six active athletes (187 males and 69 females) who studied at the Faculty of Sport Sciences, Kütahya Dumlupinar University, voluntarily participated in this research. The Novel Coronavirus (COVID-19) Anxiety Scale developed by Tekkurşun ve Demir et al. (2020) was used in the research. Parametric tests, as T-Test and One Way ANOVA tests were applied. According to the results, significant differences were determined according to gender, athletes level, roommate during the pandemic (p<0.05). However, according to exercising at home, there was no statistically significant difference following the news of coronavirus in social media and age variables (p>0.05). According to the findings obtained, it is thought that the Novel Coronavirus (Covid-19) anxiety experienced by athletes, whether or not there is a branch of sports that requires contact, will be observed in athletes in different variables and this will be reflected in the preparation process in training and performance in the field and that the athletes may be in aggressive behaviors in psychological pressure. In this process, it was considered essential to examine the athletes' concerns when deciding to postpone some leagues given by the federations to register or cancel as they did from the pandemic process. In this context, some findings were revealed.Keywords
novel coronavirus, covid-19, anxiety, sports, managerial decision