Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklerin Faydaları Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi
(Investigation of University Students' Realization of the Benefits of Leisure Activities )

Author : Ümit Doğan Üstün  Neslişah Aktaş Üstün  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-S1
Page : 38-48
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.128
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin rekreatif etkinliklerin faydaları hakkındaki farkındalıklarının incelenmesidir. Çalışmaya Tayfur Ata Sökmen Kampüsü’nde yer alan Fakülte ve Yüksekokullarda öğrenimlerine devam eden ve tesadüfi yöntemle belirlenen 820 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Ekinci ve Özdilek (2019) tarafından geliştirilen “Rekreasyon Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek öz bildirim ölçeği olmakla birlikte 3 alt ölçek ve 41 maddeden oluşmaktadır. Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 23 paket program kullanılmış, yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemlere ek olarak bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcılar en yüksek farkındalığa kendini geliştirme alt boyutunda sahipken, en düşük farkındalığa sosyal başarı alt boyutunda sahiptir. Ayrıca çalışmada yer alan öğrencilerin farkındalık alt ölçek puanlarının cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği (p>.05); buna rağmen spora olan ilgi düzeyi ve öğrenci kulüplerine üye olup olmama durumuna göre alt ölçek puanlarının anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma farklı şekillerde sporla ilgilenen veya öğrenci kulüplerine üye olan üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklerin faydaları hakkındaki farkındalıklarının spora ilgi duymayan ve hiçbir öğrenci kulübüne üye olmayan öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermiştir.Keywords
rekreasyon, boş zaman, farkındalık, fayda, spor, serbest zaman

Abstract

This study aimed to examine the awareness of Hatay Mustafa Kemal University students about the benefits of recreational activities. Eight hundred twenty students studying in different faculties at Tayfur Ata Sökmen Campus voluntarily participated in the study. The participants were chosen according to the random sampling method.  To collect data Recreation Awareness Scale which was developed by Ekinci and Özdilek in 2019 was used. The scale is a self-report scale and has three sub-scales and 41 items. The data were analyzed with SPSS for Windows 23 package program using independent samples t-test and One-way ANOVA in addition to descriptive statistics such as frequency and percentage. According to the analysis results, the participants had the highest realization in the self-development sub-dimension and the lowest realization in the social success sub-dimension. Besides, although there were no significant differences in the variable awareness subscale scores according to gender and class, there were significant differences according to interest in sport and social student club membership status. As a result, this paper showed that students interested in sports in various ways and who are the members of a social student club are more aware of the benefits of recreational activities than the other students.Keywords
recreation, leisure, realization, awareness, benefit, sports, free time