Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mizah Tarzları ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigating the Relationship Between Physical Education Teachers’ Humor Styles and Their Classroom Management Skills )

Author : HAKAN SUNAY  Recep Cengiz  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Bu çalışmanın amacı, Beden eğitimi öğretmenlerinin mizah tarzları ve sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkiyi incelenmektir. Öğretmenlerin mizah tarzları ile ilgili veriler; Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve Weir, tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Yerlikaya, tarafından yapılan “Mizah Tarzları Ölçeği” ve Denkdemir tarafından geliştirilip geçerlik ve güvenirliği yapılan “Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Bartın ili merkez ilçe sınırları içinde bulunan ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 162 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma bulgularında, kendini Geliştirici mizah tarzı alt boyutunda yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Belirlenmiş olan bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için yapılan Tukey Testi sonucunda, 22-27 yaş grubundaki bireyler lehine olduğu saptanmıştır. Yapılan t-testi sonuçlarına göre, sınıf yönetimi becerileri ortalama puanları arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur. Tespit edilen bu farklılığın kadın öğretmenler lehine olduğu gözlemlenmektedir. Sonuç olarak bulgular beden eğitimi öğretmenlerinin algılarına göre katılımcı mizah tarzının en çok algılanan tarz; saldırgan mizah tarzının ise en az algılanan tarz olduğunu göstermektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin mizah tarzları ile sınıf yönetimleri arasında yaş, cinsiyet ve kıdemlerine göre anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords
Sınıf yönetim becerileri, Mizah tarzları, Beden eğitimi öğretmeni.

Abstract
This study aimed to examine the relationship between physical education teachers’ humor styles and their classroom management skills. Data related to physical education teachers’ humor styles were collected through Humor Styles Questionnaire developed by Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray and Weir and adopted to Turkish by Yerlikaya while data regarding their classroom management skills were obtained via “Classroom Management Skills Scale” developed by Denkdemir who also undertook validity and reliability studies of the scale. Study sample was composed of 162 physical education teachers employed in secondary schools and high schools in Bartın province central district. Research results presented statistically significant differences in self-enhancing humor sub dimension according to age. Results of Tukey test, which was undertaken to identify the age group that caused the difference, showed that the difference was in favor of 22-27 age range. According to the t-test results, a statistically significant difference was found between the average scores of classroom management skills. It is observed that this detected difference is in favor of female teachers. As a result, affiliative humor style was found to be the most perceived style whereas aggressive humor style was the least perceived humor style based on the perceptions of physical education teachers. Significant relationships were observed between physical education teachers’ humor styles and their classroom management skills based on age, gender and seniority.

Keywords
Classroom management skill, Humor styles, Physical education teacher.

Advanced Search


Announcements

    Türkiye Atıf Dizini

    Dergimiz 2020 Şubat ayı itibari ile Türkiye Atıf Dizini tarafından listelenmeye başlanmıştır.


    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri