Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Stadyum Atmosferinin İzleyicilerin Tatmin ve Davranışsal Niyeti Üzerindeki Etkisi: Yeni Eskişehir Stadyumu Örneği
(The Effect of Stadium Atmosphere on the Satisfaction and Behavioral Intention of Spectators: New Eskişehir Stadium Case )

Author : Hüseyin Çevik    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7-1
Page : 75-92
    


Summary

Stadyumda maç izleyen taraftarlardan elde edilen gelirler futbol takımlarının temel gelirleri arasında yer almaktadır. Bu gelirin arttırılabilmesi için daha fazla izleyicinin stadyuma çekilmesi gerekmektedir. Taraftarları spor olayını canlı izlemeye motive eden en önemli faktör stadyum atmosferidir. Dolayısıyla, maç gelirini arttırmak isteyen kulüpler ve yöneticiler açısından stadyum atmosferinin izleyicilerin tüketim davranışları üzerindeki etkilerini incelemenin önemli olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı, bu araştırmada stadyum atmosferinin, izleyici tatmini ve davranışsal niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket aracılığıyla Eskişehir Yeni Stadyumda maç izleyen taraftarlardan elde edilmiştir. Anketin birinci bölümünde “Stadyum Atmosfer Ölçeği,” ikinci bölümde tatmin, üçüncü bölümümde ise davranışsal niyeti ölçen maddeler yer almaktadır. Veri analizinde yapısal eşitlik modelinin metodolojik ilkelerinden yararlanılmıştır. Öncelikle ölçüm modeli test edilmiş, daha sonra yol analizi ile yapılar arasındaki ilişki ortaya çıkartılmıştır. Araştırma sonuçları stadyum atmosferinin hem izleyici tatmini hem de davranışsal niyet üzerinde pozitif ve doğrudan bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak literatür temel alınarak önerilen model, futbol kulüpleri ve yöneticilerine stadyum atmosferinin tüketici olarak taraftarların tüketim davranışları üzerindeki rolü hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.Keywords
Stadyum, atmosfer, izleyici, tatmin, davranışsal niyet.

Abstract

The income obtained from the spectators who watch matches at the stadium is among the main incomes of football teams. It is required to draw more spectators to the stadium in order to increase this income. The most important factor that motivates spectators to attend the match is the stadium atmosphere. Thus, it is considered that examining the effects of stadium atmosphere on the consumption behaviors of spectators is important in terms of clubs and managers who desire to increase their match income. Therefore, in this study, it was aimed to examine the effect of the stadium atmosphere on the satisfaction and behavioral intention of spectators. The data were obtained by questionary from spectators who watch the matches in the New Eskisehir Stadium. “Stadium Atmosphere Scale” was included in the first part of the survey and items that measure satisfaction and behavioral intention were included in the second part. The structural equation model were used for data analysis. First, the measurement model was tested, and then the relationship between the structures was revealed with path analysis. The results of the study revealed that the stadium atmosphere has a positive and direct effect on both the satisfaction and behavioral intention of the spectators. In conclusion, the suggested model which was based on the literature provides significant information about the role of stadium atmosphere on the consumption behaviors of spectators to the football clubs and managers.Keywords
Stadium, atmosphere, spectator, satisfaction, behavioral intention.

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri