Rekreasyonel Tesislerde Renklerin Dili
(The Language of Colors in Recreational Facilities )

Author : Pınar Güzel  Doğacan Yıldırak, Melike Esentaş  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-S1
Page : 1-10
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.124
    


Summary

Bu çalışma rekreasyonel tesis olarak fitness hizmeti sunan işletmelerin tesis dizaynlarında ve personel giysilerinde tercih ettikleri renklere göre işletmecilerin konu hakkındaki algılarının tespit edilerek incelenmesi ve kurumlara öneriler sunulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu İzmir ilinde faaliyet gösteren rekreasyonel tesis işletmecilerinden bu çalışmaya gönüllü katılım gösteren 10 işletmeci oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel ve sonrasında içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş ve bu süreçte Nvivo 10 nitel analiz programı kullanılarak uygun temalar altında kodlanmıştır. Elde edilen verilerin analizine bakıldığında; rekreasyonel tesisten hizmet alan bireylere zumba, bokwa-fitness, pilates, Trx, fitness, cimnastik, yüzme, crossfit, spinning gibi rekreatif etkinliklere katılım imkânı tanınmaktadır. İşletmecilerin algılarına göre “renklerin dili” iki kategoride sınıflandırılmıştır. Birinci kategoride, yeşil, pembe, beyaz, kırmızı, gri, siyah, yeşil ve sarı renkleri bir veya birden fazla şekilde tercih edilmiştir. Ortaya çıkan kategorilerden rekreasyonel tesis ana temasında motivasyon ve adaptasyon temalarına ve personel ana temasında ise fiziksel sağlık, kurumsallaşma, hiyerarşik yapılanma, tesis uyumu ve grup dinamiği temalarında tercih ettikleri renkler doğrultusunda toplandığı tespit edilmiştir.Keywords
rekreasyonel tesis, fitness merkezi, renk

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the managers' perceptions of the preferred colors in the facility designs and personnel clothing by the enterprises that provide fitness service as a recreation facility and to offer suggestions to the institutions. The study was designed as a qualitative research method. A total of 10 business managers among the recreation facility managers in İzmir province who voluntarily participated in this study constituted the study group. The semi-structured interview form developed by the researchers was used as the data collection tool. Data were analyzed using descriptive and content analysis methods, and they were coded under appropriate themes by using Nvivo 10 qualitative analysis program. According to analyzed results, the individuals receiving service from the recreation facility were offered the opportunity to participate in such recreational activities as Zumba, Bokwa-fitness, Pilates, Trx, Fitness, Gymnastics, Swimming, CrossFit, and spinning. "The language of colors" was classified into two categories by the perceptions of managers. In the first category, the colors of green, pink, white, red, grey, black, and yellow were preferred once or more. It was established that motivation and adaptation themes were mostly observed in the central theme of recreation facility by the colors preferred. In contrast, physical health, institutionalization, hierarchical structuring, facility harmony, and group dynamics themes intensify in the central theme of personnel.  Keywords
recreation facility, fitness center, color