Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Depresyonun Madde Kullanma Eğilimine Etkisinin Araştırılması
(Investigation of the Effects of Depression on Substance Abuse in Sports Science Faculty Students )

Author : Hülya Çolak  Hakan Ünal  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7-1
Page : 1-15
    


Summary

Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin depresyon durumlarının madde kullanma eğilimi üzerindeki etkilerini incelemek ve demografik değişkenler açısından kıyaslamak amacı ile yapılmıştır. Araştırma grubunu, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 220’si kadın 202’si erkek olmak üzere 422 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Madde Kullanma Eğilimi Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır.  Araştırmada elde edilen veriler Windows için SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma değişkenlerinin analizinde büyük sayılar kanununa göre örneklem sayısı (n=422) yüksek olduğundan parametrik yöntemler kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (Oneway) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında Pearson Korelasyon ve Basit Lineer Regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak;  Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde depresyonun madde kullanma eğilimini arttırdığı, madde kullanma eğiliminin kadın öğrencilerde, erkek öğrencilere göre yüksek olduğu, madde kullanma eğiliminin yaş, medeni durum, bölüm, ortalama gelir ve sınıf durumundan etkilenmediği belirlenmiştir.Keywords
Madde Kullanma, Depresyon, Üniversite Öğrencisi, Spor

Abstract

This research was conducted to examine the effects of depression states on substance abuse tendency and compare it according to various variables of students studying at Gazi University Faculty of Sport Sciences. The research group consisted of 422 students, 220 of whom were females, and 202 of whom were males. In the research, the Item Use Tendency Scale and Beck Depression Scale were used as the data collection tools. The data obtained in the study were analyzed using SPSS for Windows 22.0 program. In the analysis of the research variables, parametric methods were used because the number of samples (n = 422) was high enough according to the law of large numbers. Number, percentage, average, and standard deviation were used as descriptive statistical methods in the evaluation of the data. The t-test was used to compare continuous quantitative data between two independent groups, and the Oneway Anova test was used to compare continuous quantitative data between more than two independent groups. Scheffe test was used as the second-degree analysis to determine the differences after the Anova test. Pearson Correlation and regression analysis were used among the continuous variables of the study. As a result, it was determined that depression increased the tendency of substance use among students of the participants. The tendency to use substances was higher among female students than male students, and the tendency to use substances was not affected by age, marital status, department, average income, and class status.Keywords
Substance Use, Depression, University Student, Sport

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri