Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Antrenör Eğitim Programlarının Etkinliği (1994 ve 2002 Farklı Yönetmeliklere Göre)
(Effectiveness of Coach Training Programs in Turkey (Accordıng to 1994 and 2002 Different Regulations) )

Author : HAKAN SUNAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7-1
Page : 44-74
    


Summary

Sporda antrenör adı verilen spor eğiticilerinin, sporun gelişmesinde oldukça önemli bir yeri vardır. Ancak antrenör ne kadar çok bilgilendirilmiş, yeterli bir eğitim programından geçmiş ve sonrasında uygun bir çalışma ortamı elde etmiş ise yetiştireceği elemanlar da o kadar performans gösterebilecektir. Antrenör de mesleki sorumluluklarını ve görevlerini en iyi şekilde kendilerini günün ve ortamın koşullarına göre hazırlamakla yerine getirebilirler ki, bu da ancak etkili bir hizmet öncesi eğitim programlarından geçmekle mümkündür. Bu nedenle antrenör eğitiminde uygulanan eğitim programlarının etkinliği önem taşımakta ancak, günümüzde oldukça büyük bir antrenör potansiyelinin yetiştirildiği Spor Eğitimi Dairesi tarafından yürütülen 15-20 günlük kursların etkinliği spor kamuoyunca halen tartışılan konuların başında yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de spor eğitimi dairesi başkanlığı tarafından uygulanmakta olan antrenör eğitim programlarının etkinliğini saptamak ve bu tür programların daha etkinlikle yürütülebilmesi için önerilerde bulunmaktır. Araştırma, betimsel tarama modelindedir. Veriler, farklı spor branşlarında antrenör eğitim programlarına katılan antrenörlerden anket yoluyla elde edilmiştir. Anket; 1987, 1994 ve 2002 yıllarında oluşturulan antrenör eğitim yönetmeliğine göre yetiştirilmiş antrenörlerin, antrenör eğitim programların etkinliğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik olarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Araştırmanın evreni; Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından açılan eğitim programlarından mezun olmuş, 1994 yılı yönetmeliğine göre 24 spor branşından yaklaşık 5.459 antrenör ile 2002 yönetmeliğine göre 60 federasyondan 16 farklı spor branşından yaklaşık 79.896 antrenördür. Araştırmanın örneklemi ise, 1987 ve 1994 antrenör eğitim yönetmeliğine göre antrenörlük kurslarında eğitim almış 286 antrenör ile 2002 yönetmeliğine göre eğitim almış 419, toplamda 705 antrenördür. Veriler 1990-1996 ile 2008-2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen antrenör eğitim kurslarına katılan antrenörlerden elde edilmiştir. Veriler, frekans ve yüzdeler belirlenmiş, sonrasında beklenen ile gözlenen değerler arasındaki farkın tespiti ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, antrenörlerin SGM tarafından uygulanan antrenör eğitim programlarının amaçlarını farklı şekilde algıladıkları ve programdan beklentilerinin farklı olduğu ortaya çıkmış, programların, fiziksel olanaklar ile süre bakımından yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca antrenörler, programda yer alan Spor Anatomisi, Spor Sosyolojisi derslerini programlarda gereksiz, muhteva bakımından da yararsız bulurlarken, Beceri Öğretimi, Antrenörlük Uygulaması, Bitirme Tezi (Seminer) ve Türk Dili Diksiyon gibi derslerin, program da yer almasına olumlu yaklaşmışlardır.Keywords
Antrenör, Antrenör eğitimi, Antrenör eğitim programları

Abstract

Sports trainers, Which are called sports trainers have an important place in the development of sports. However, the trainer has been well informed passed an adequate trainning program, and if he has achieved a suitable working environment, he will be able to perform as well.The coach can fulfill his professional responsibilities and duties in the best possible way by preparing himself/herself according to the conditions of the day and environment, which is only possible through effective pre-service trainnig programs. Therefore, the effectiveness of the training programs implemented in coach training is important, but the effectiveness of the 15-20 day courses conducted by the sports training department, where today a fairly large coach potantiel is grown, is at the top of the topics discussed by the public in the sport. The purpose of this research: sports education in Turkey is being implemented by the head coach of the circle to determine the effectiveness of training programs and make recommendations to the activity carried out more such programs. The research is a descriptive survey model. The data were obtained from the questionnaires from the trainers who participated in the training programs of different sports branches. Survey; It was prepared by the researcher in order to determine the opinions of coaches trained according to the coaching training regulations established in 1987, 1994 and 2002 on the effectiveness of the coaching training programs. The universe of the research; Graduated from the training programs opened by the Department of Sports Education, the General Directorate of Sports Services (GDSS) is approximately 5,459 coaches from 24 sports branches according to the 1994 regulation and approximately 79,896 coaches from 16 different sports branches from 60 federations according to the 2002 regulation. The sample of the research is 286 coaches who have been trained in coaching courses according to 1987 and 1994 coaching regulations and 705 coaches in total from 419 of 16 sports branches according to 2002 regulations. The data were obtained from the trainers who participated in the training courses between 1990-1996 and 2008-2018. Data, frequency and percentages were determined and then the difference between expected and observed values was analyzed by chi-square test. As a result, it was found out that the coaches perceive the goals of the training programs implemented by the GSGM differently and their expectations from the program were different and the programs were found to be insufficient in terms of physical facilities and duration. In addition, coaches found the courses of Sports Anatomy, Sports Sociology unnecessary and useless in terms of content in the program, and they were positive about the inclusion of courses such as Skill Teaching, Coaching Practice, Graduation Thesis (Seminar) and Turkish Language Diction.Keywords
Coach, Coach training, Coach training programs.

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri