Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Risk Alma Düzeylerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)
(Investigation of Self-Respect and Risk-Taking Level of Individuals doing Sport or not (The Example of Erzurum Province) )

Author : İsmail Aktaş  S. Erim Erhan  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year :
Number : 2(2)
Page : 40-51
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.12
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve spor yapmayan bireylerin farklı sosyo-demografik özelliklere göre benlik saygısı ve risk alma düzeylerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum’da bulunan, tesadüfî yollarla belirlenen 208 spor yapan ve 102 spor yapmayan katılımcı, cinsiyet değişkenine göre ise 220 erkek ve 90 bayan katılımcı toplamda 310 birey oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylere Arıcak tarafından geliştirilen "Benlik Saygısı Ölçeği" ve Weber, Blais ve Betz tarafından hazırlanmış olan daha sonra Weber ve Blais tarafından kısaltılmış olan (DOSPERT) "Risk Alma Ölçeği" uygulanarak veriler elde edilmiştir. Verilerin çözüm ve değerlendirilmesinde SPSS 20 (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmış ve anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığını test etmek için Shapiro – Wilk testi uygulanmış ve normal dağılıma uygun olmadığı görülmüştür. Katılımcıların cinsiyetlerine ve spor yapma durumlarına göre benlik ve risk alma düzeyleri arasında fark olup olmadığına Mann – Whitney U testi ile katılımcıların yaş gruplarına ve medeni durumlarına göre benlik ve risk alma düzeyleri arasında fark olup olmadığına Kruskal- Wallis testi uygulanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; yaş, cinsiyet, spor yapma durumu, medeni hal gibi değişkenlere göre araştırma kapsamında katılımcı bireyler arasında benlik saygısı ve risk alma düzeyleri arasında farklılıklar belirlenmiştir.Keywords
Benlik, Benlik Saygısı, Risk, Risk Alma

Abstract

In this study it was aimed to analyse individuals’ level of self-respect and risk-taking who both doing sport and not doing in respect of different socio-demographic aspects. The subjects in this study included 208 individuals who do sport and 102 individuals who do not sport, in respect of genders, 220 male and 90 female totally 310 individuals who live in Erzurum and subjects were chosen randomly. The data was collected by applying the individuals risk taking scale (DOSPERT) which was developed by Weber, Blais and Betz and later shortened by Weber and Bias and self-respect scale developed by Arıcak. SPSS20 programme was used for assessment and analysis of the data and significance was determined as P<0,05. Shapiro-Wilk Normality test was applied in order to analyse whether the distribution of the data was normal or not and it was observed the data was not normally distributed. Mann Whitney U test was applied in order to find out whether there was difference between the level of self-respect and risk taking in respect of gender and doing sport and Kruskal- Wallis test was applied in respect of age and marital status. According to results it was found out that there were differences between the level of self- respect and risk taking in respect of the criterias such as age, gender, status of doing sport and marital status.Keywords
Self, Self-Respect, Risk, Risk-Taking