Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Amatör Spor Kulüpleri Yönetici ve Çalışanların İş Doyumları ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi
(Amateur Sports Clubs Manager and Employees 'Job Satisfactions and Organizational Commitment Level )

Author : Erdal Bal  Hakan Sunay  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7-1
Page : 16-34
    


Summary

Gelişen hedef pazarda rakiplerinin önünde olmak isteyen örgütler, çalışanların ve örgüt içi koordinasyonun önemli olduğunun farkına varmıştır. Çalışanların verim düzeyleri ise iş doyum düzeyleri ve örgütsel bağlılık düzeyleri ile doğrudan paralellik göstermektedir. Çalışmada Kocaeli Bölgesi’nde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerindeki yönetici ve çalışanların iş doyum ve örgütsel bağlılık düzeyleri incelenmiştir. Çalışmada veri toplamak için İş Doyum ve Örgütsel Bağlılık ölçekleri kullanılmıştır. . Toplamda 450 kişiye uygulanan ölçek formundan elde edilen verilerin güvenirliği; iş doyum ölçeği için α=0,764, örgütsel bağlılık ölçeği için α=0,817 olarak bulunmuştur. Analizler için kullanılacak yöntemleri belirlemek amacıyla veriler Shapiro-Wilk testi ile incelenmiş ve verilerin normal dağılıma uygunluk göstermediği tespit edilmiştir. İki kategori içeren demografik durumlar için Mann-Whitney U testi, ikiden çok kategori içeren durumlar için ise Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. İş doyum ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada, Medeni durumlarının iş doyum düzeylerini etkilemediği ve evli bireylerin bekâr bireylere göre daha yüksek normatif bağlılık puanlarına sahip oldukları gözlemlenirken, eğitim durumlarının her iki ölçek puanlarını da etkilemediği görülmüştür. Mezun olunan alan değişkeninin iş doyum düzeylerini etkilemediği, beden eğitimi ve spor ile ilgili bölümlerden mezun olan katılımcılar ile eğitim fakültesinden mezun olan katılımcıların normatif bağlılık düzeylerinin diğer katılımcılara göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Yaş durumlarının yönetici ve çalışanların iş doyum ve örgütsel bağlılık düzeylerini etkilemediği, erkek katılımcıların işin niteliği ve normatif bağlılık puanlarının kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, iş doyum düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin tüm alt boyutlar arasında pozitif yönlü olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Spor, Kulüp, Örgütsel Bağlılık, İş Doyumu, Yönetici

Abstract

In today's complex and rapidly changing business and organization environments, both individuals and organizations tend to adjust themselves to such conditions. Realizing the importance of organizational coordination among employees, the organizations aim to obtain higher levels of competitive advantage relative to their rivals. Researches showed that there is a positive relationship between job satisfaction, organizational commitment, and work efficiency. This study investigated job satisfaction and organizational commitment levels of managers and employees who work at amateur sports clubs in Kocaeli Province. In the study, Job satisfaction and Organizational commitment scales were used to obtain data. A total of 450 participants participated in the study. The reliability of data was tested by Cronbach Alpha test. It was found that alpha coefficients were 0.764 and 0.817 for job satisfaction and organizational commitment, respectively. Besides, a Shapiro-Wilk test was applied to measure whether data had a normal distribution. It was found that the data did not have a normal distribution. Mann-Whitney U test was used for two categorical variables, and the Kruskal-Wallis H test was used for three and more categorical variables. Finally, Spearman correlation analysis was used to measure the relation between job satisfaction and organizational commitment. In the study, it was observed that marital status did not affect job satisfaction levels and that married individuals had higher normative commitment scores than single individuals. In contrast, the educational level did not affect both scale scores. It was observed that the graduate field variable did not affect job satisfaction levels, normative loyalty levels of participants who graduated from departments related to physical education and sports and those who graduated from education faculty were higher than other participants. According to the analyzed results, there was not any difference between job satisfaction and organizational commitment levels of managers and employees according to age. Male participants had higher points of job quality and normative commitment compared to females. As a result, the relationship between job satisfaction levels and organizational commitment levels was found to be positive in all sub-dimensions.Keywords
Sports, Clubs - Organizational Commitment - Job Satisfaction, Manager

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri