SUDA VE KARADA YAPILAN THERA-BAND ÇALIŞMALARININ YÜZME PERFORMANSINA ETKİSİ
(THE EFFECTS OF IN WATER AND LAND THERA-BAND EXERCISES ON SWIMMING PERFORMANCE )

Author : Mine GÜL  Canan Gülbin ESKİYECEK Gazanfer Kemal GÜL Pınar KARABULUT  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 4
Page : 420-431
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.117
    


Summary

Bu araştırma, 11-13 yaş grubu kız yüzücülerde 8 haftalık thera-band antrenmanının serbest stilde yüzme performansına etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, Gebze Denizyıldızları Yüzme Kulübü’nde düzenli olarak yüzen 21 gönüllü kız sporcu katılmış ve yüzücüler random yöntemiyle Deney1, Deney2 ve Kontrol grubu olmak üzere 3 eş gruba ayrılmıştır. Denek1 grubuna (n=7; yaş ortalamaları=11.85±0.89 yıl; ağırlık ortalamaları=47.02±7.45 kg; boy ortalamaları=148.00±0.84 cm) suda yapılan direnç lastiği+yüzme antrenmanları, denek2 grubuna (n=7; yaş ortalamaları=12.00±0.81 yıl; ağırlık ortalamaları=51.67±7.16 kg; boy ortalamaları=152.29±0.50 cm) karada direnç bandı+yüzme antrenmanları, kontrol grubuna ise (n=7; yaş ortalamaları=11.85±0.89 yıl; ağırlık ortalamaları=52.08±1.00 kg; boy ortalamaları=153.43±0.47 cm) sadece kulüp yüzme antrenmanları yaptırılmıştır. 8 haftalık antrenman programı öncesi ve sonrası yüzücülerin, 30 sn mekik, 30 sn şınav, 30 sn sağlık topu fırlatma, durarak uzun atlama testleri ile 25-50-200 m yüzme derecelerinin ölçüm değerleri alınmıştır. Suda ve karada uygulanan thera-band egzersizleri, sporculara haftanın 3 günü yüzme antrenmanları öncesinde uygulatılmıştır. Elde edilen verilere SPSS 22.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler ile birlikte grup içi analizde Wilcoxon testi, gruplar arası analizde ise Mann Whitney U testi uygulanarak, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Araştırmada sonucunda, yüzücülerin suda ve karada yaptıkları direnç antrenmanları arasında herhangi bir gelişme gözlenmezken, hem suda hem de karada yapılan direnç antrenmanlarının kontrol grubu ile karşılaştırılmasında mekik, şınav, durarak uzun atlama ve sağlık topu fırlatma testi ölçümleri ile yüzme derecelerinde anlamlı iyileşmeler sağlandığı gözlenmiştir (p<0.05). Buradan yola çıkarak; 8 hafta süresince haftada 3 gün hem suda hem de karada uygulanan thera-band direnç antrenmanlarının 11-13 yaş grubu kız yüzücülerin yüzme performansları üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir.Keywords
Yüzme, Thera-Band, Direnç, Kuvvet, Performans

Abstract

The aim of this study was to determine the effects of 8-week thera-band training on swimming performance of 11-13-year-old age group female swimmers. Twenty-one volunteer female athletes who regularly swim in the Gebze Denizyıldızları Swimming Club participated in the study and the swimmers were randomly divided into three groups: Experimental-1, Experimental-2 and Control groups. Experimental-1 (n = 7; average age = 11.85 ± 0.89 years; average weight = 47.02 ± 7.45 kg; average height = 148.00 ± 0.84 cm) had resistance band in water + swimming training, Experimental-2 (n = 7; average age = 12.00) ± 0.81 years; average weight = 51.67 ± 7.16 kg; average height = 152.29 ± 0.50 cm) had resistance band on land + swimming training and Control group (n = 7; average age = 11.85 ± 0.89 years; average weight = 52.08 ± 1.00 kg) average height = 153.43 ± 0.47 cm) had only club swimming training. Before and after 8-week training program, test values of swimmers in terms of 30 seconds sit-up, 30 seconds push-up, 30 seconds medicine ball toss, standing long jump tests, and 25-50-200m swimming degrees were measured. Thera-band exercises in water and land were applied to athletes three days a week before swimming training. SPSS 22.0 package program included descriptive statistics, Wilcoxon test was used for intra-group analysis and Mann Whitney U test was used for intergroup analysis, and significance level was calculated as p<0.05. As a result of the study, no improvement was observed between the resistance training of the swimmers in the water and on the land, but it was observed that there were significant improvements in the degrees of swimming and sit-ups, push-ups, standing long jump and medicine ball toss test measurements in comparison of both water and land resistance training with the control group (p<0.05). From this point of view, it can be said that thera-band resistance trainings applied on both water and land three days a week for 8 weeks have a positive effect on the swimming performance of 11-13-year-old age group swimmers.Keywords
Swimming, Resistance Band, Force, Performance