PERGA (ARI EKMEĞİ) İÇEREN PERGA SPORT’UN FARKLI SPOR DİSİPLİNLERİNDE SPORCULAR VE SEDANTERLERDE PERFORMANS VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF PERGA SPORT CONTAINING PERGA (BEE BREAD) ON PERFORMANCE AND QUALITY OF LIFE IN SPORTERS FROM THE DIFFERENT SPORT DISCIPLINES AND SEDENTERS )

Author : Erdal ZORBA  Mehmet Rüştü KARAMAN Süleyman GÖNÜLATEŞ Merve KARAMAN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 4
Page : 407-419
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.116
    


Summary

Yürütülen bu bilimsel çalışmada Perga (Arı Ekmeği) içeren Perga Sport’un farklı spor disiplinlerinde (Kick-Boks, Fitness, Karate, Atletizm) yer alan sporcular ve sedanterlerde performans ve yaşam kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Perga Sport; ham bal, saf perga, polen ve arı sütü karışımından oluşan, özellikle sporcular ve günlük enerji ihtiyacı yüksek olanlar için özel olarak geliştirilmiş doğal bir besindir. Perga sport; gerek son derece zengin bileşimi ve gerekse yüksek biyoaktif yarayışlılığı nedeniyle üstün bir gıda olmasının yanı sıra, aynı zamanda eşsiz bir doğal performans ve enerji kaynağıdır. Araştırmada katılımcılara Perga Sport kullanmadan önce ve kullandıktan sonra uygulanan ölçümler (sağ pençe kuvveti, sol pençe kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti, laktat seviyerleri, mekik sayıları) sonrasında elde edilen veriler, istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Ön test ve son test sonrasında gruplar arasında oluşan farkın belirlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilecek testlerin parametrik veya parametrik olmayan testlerle yapılması kararının verilebilmesi için verilere normal dağılım testleri uygulanmış, verilerin normal dağılımları basıklık-çarpıklık ve Shapiro Wilk testleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hem sporcuların hem de sedanterlerin günlük düzenli ‘Perga Sport’ tüketmeleri sonucunda tüm performans değerlerinde (sağ pençe kuvveti, sol pençe kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti, laktat seviyerleri, mekik sayıları vb.) önemli düzeyde (sporcularda ortalama % 10-15, sedanterlerde % 35-45) artış olduğu, bu artışın sporcu performansına ve sedanterlerin yaşam kalitelerine önemli katkılar sağlayacağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.Keywords
Arı ekmeği, Perga sport, Sporcu performansı, Sedanter

Abstract

In this study, the effects of perga sport containing perga (bee bread) on performance and quality of life in sporters from different sport disciplines (Kick-Boks, Fitness, Karate, Atletizm) and sedenters were investigated. Perga Sport is a natural food having raw honey, pure perga, pollen and royal jelly mixture, which was especially developed for athletes and those with high daily energy needs. Perga sport; it is a superior food, due to its extremely rich composition and high bioactive availability, it is also a unique source of natural performance and energy. In the study, the data obtained after the measurements (right paw force, left paw force, back force, leg strength, lactate levels, shuttle numbers) applied to the participants before and after using Perga Sport were evaluated statistically. In order to determine the difference between the groups after the pre-test and post-test, the tests to be performed with parametric or non-parametric tests were used to determine the normal distribution of the data. According to the results of the research, as a result of the regular Perga Sport consumption of both athletes and sedentaries daily, all performance values (right paw force, left paw force, back force, leg strength, lactate levels, shuttle numbers, etc.) were significant (average 10-15% in athletes; 35-45% increase in sedentaries), and this increase has been scientifically proven to contribute significantly to athlete performance and quality of life of sedentaries.Keywords
Bee bread, Perga Sport, Sport Performance, Sedanter