ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONUNDA GÖREV ALAN GÖNÜLLÜLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE VIEWS OF VOLUNTEERS PARTICIPATED IN AN INTERNATIONAL SPORTS ORGANIZATION )

Author : Hasan Ceyhun CAN  Erdal ZORBA  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 3
Page : 341-352
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.112
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, uluslararası spor organizasyonunda görev alan gönüllülerinin görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseniyle tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından Ankara ilinde 28-29-30 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen, Voleybol Milletler Ligi (VNL) organizasyonunda görev alan 19 gönüllüden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucu olarak, gönüllü bir kişinin sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, güçlü karakteristik özelliklere sahip, istekli ve iletişim yeteneği olan sosyal birisi olması gerekliliğine ulaşılmıştır. Gönüllü adaylarını, organizasyonlarda görev almaları adına en fazla kariyer gelişimlerinin güdülediği görülmüştür. Bir gönüllülük faaliyeti sonrasında, gönüllülerin en fazla ikili ilişkilerinde olumlu çıktı elde ettiklerini belirlenmiştir. Ayrıca tecrübe, özgüven, kişisel gelişim, maneviyat ve sorumluluk sahibi olmak gibi konularda olumlu çıktılar elde edebileceği de ifade edilmiştir. Olumsuz çıktı olaraksa gönüllülerin zaman kaybı, stres, bitkinlik ve başarısızlık hissi ile karşı karşıya kalabileceği ifade edilmiştir.Keywords
Spor, Gönüllü, Gönüllülük

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the opinions of volunteers who participated in an international sports organization. For this purpose, this study was designed with phenomenological pattern which is one of the qualitative research approaches. The sample group consisted of 19 volunteers who participated in the Volleyball Nations League (VNL) which was organized by Fédération Internationale de Volleyball in Ankara during 28-29-30 May 2019. Convenient sampling method was used to determine the sample group. The data was collected through semi-structured interview form evaluated with content analysis method. According to the results of the study it was found that a volunteer must be a social individual who has a sense of responsibility, analytical thinking skills, strong characteristic qualities, enthusiasm and strong communication skills. The study showed that volunteer candidates were mostly motivated to participate in organizations to further their careers. After a volunteering activity the individuals obtained most positive outcome in their personal relationships. Additionally, volunteers stated that they gained positive outcomes with regards to experience, self-confidence, personal growth, morale and sense of responsibility. However, the participants stated loss of time, stress, fatigue and sense of failure as possible negative outcomes.Keywords
Sports, Volunteer, Volunteering