KADIN SPORCULARIN YARALANMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE INJURY ANXIETY OF FEMALE ATHLETES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES )

Author : Recep Fatih Kayhan  Adem Yapıcı Ümit Doğan Üstün  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 3
Page : 276-287
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.109
    


Summary

Bu araştırmanın amacı kadın sporcuların yaralanma kaygı düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmaya çeşitli spor dalları ile ilgilenen 210 kadın sporcu katılım göstermiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Rex ve Metzlerin (2016) geliştirdiği ve Caz, Kayhan ve Bardakçı (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik-güvenirliği yapılan “Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Çalışmada veriler Google Forms aracılığı ile online olarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında öncelikle verilerin dağılımı incelenmiştir. Katılımcıların yaralanma kaygıları arasındaki farklılıkların incelnemesi için ikili karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi üç ve üzeri karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi testleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre yaş ve eğitim seviyesine bağlı olarak kadın sporcuların yaralanma kaygısı alt boyutları düzey puanları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > .05). Spor yapma yılına göre ise kadın sporcuların zayıf algılanma alt boyutunda anlamlı fark tespit edildi (p < .017). Ayrıca spor düzeyi ve ameliyat olma durumuna bağlı olarak kadın sporcuların yaralanma kaygıları alt boyutları düzey puanları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > .05). Spor dalına göre ise kadın sporcuların yetenek kaybı kaygısı alt boyutunda anlamlı fark tespit edilmiştir (p < .028).Keywords
Spor, Kadın sporcu, Yaralanma, Kaygı

Abstract

The aim of this study was to investigate the injury anxiety levels of female athletes according to various variables. 210 female athletes interested in various sports branches participated in the study. To collect data in addition to personal information form Turkish version of Rex and Metzler (2016)’ s “Sport Injury Anxiety Scale” was used. The Turkish version of the scale was adopted into Turkish culture by Caz, Kayhan and Bardakçı in 2019. The data was collected online via Google forms. In the evaluation of the data first, normality assumptions were checked. Than independent samples t test and one way ANOVA statistical methods were used in order to determine the significant differences. According to analyze results there were no significant differences in the variable sports injury anxiety according to age, education status, sports status and status of having a surgery before (p > .05). However, there were  significant differences in the sub-dimension “losing potential” according to sport experience (p= .017) and, in the “loss of athletic ability” sub-dimension according to sports branch (p= .028).Keywords
Sports, Athlete, Female, Injury, Anxiety