TAKIM SPORCULARINDA GRUP SARGINLIĞI VE BAŞARI MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GROUP COHESION AND ACHIEVEMENT MOTIVATION IN TEAM ATHLETES )

Author : Ercan Polat  Berna Can, Okan Şahin  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 3
Page : 259-275
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.108
    


Summary

Bu çalışma takım sporcularında grup sargınlığı ve başarı motivasyonu düzeyleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenlere göre incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu Niğde ilinde lise ve üniversite düzeyinde öğrenim gören 138 kadın 221 erkek olmak üzere toplam 359 takım sporu yapan öğrenci oluşturmaktadır. Grup oluşumu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun (kazara) örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Üç bölümden oluşan anketin ilk bölümünde bireylerin demografik özellikleri elde etmek için Kişisel Bilgi Formu; ikinci bölümde bireylerin, başarı motivasyonlarını tespit etmek için Wills (1982) tarafından geliştirilen, Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından Türkçeye uyarlanan üç boyutlu “Spora Özgü Başarı Motivasyon Ölçeği” ve son bölümde bireylerin sargınlık düzeylerini tespit etmek için Carron, Widmeyer ve Brawley (1985) tarafından geliştirilen, Öcel ve Aydın (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan dört boyutlu “Grup Sargınlığı Ölçeği” yer almıştır. Araştırmada kullanılan anket formları araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle bireylere ulaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, cinsiyet, eğitim durumu, takım ve branş değişkenleri ile başarı motivasyonu ve grup sargınlığı puanları açısından anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca, yaş, spor yılı ve aylık gelir değişkenleri ile başarı motivasyonu ve grup sargınlığı arasında da düşük düzeyde negatif ve pozitif yönlü ilişki olduğu görülmüştür.Keywords
Takım sporcusu, Grup sargınlığı, Başarı motivasyonu

Abstract

This study aimed to investigate the relationship between group cohesion and achievement motivation in team athletes according to various variables. In this research, the relational survey model, which is one of the general survey models, was used. The study group consisted of 359 high school and university students (138 females, 221 males) interested in team sports and studying at a level in Niğde. The study group was selected through an accidental sampling method, which is one of the convenience sampling methods. The questionnaire method was used as the data collection method. The questionnaire consisted of three parts. In the first part, we used a personal information form to obtain the demographic characteristics of the participants. In the second part, we used the three-dimensional Sports-Specific Achievement Motivation Scale (SSAMS) developed by Wills (1982) and adapted to Turkish by Tiryaki and Gödelek (1997). And, in the last part, we used the four-dimensional Group Cohesion Scale (GCS) developed by Carron et al. (1985) and adapted by Öcel and Aydın (2006). The questionnaire forms to be used in the research were delivered to the participants via face to face interview method. The data obtained from the research were analyzed using the SPSS program on the computer. When the findings were evaluated, a significant difference was found in the variables achievement motivation and group cohesion according to gender, educational background, team, and branch. Besides, there was a low negative and positive relationship between the variables age, sports year, monthly income, motivation for success, and group cohesion.Keywords
Team athlete, Group cohesion, Success motivation