SPOR TÜKETİMİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
(A STUDY ON DEVELOPMENT OF SPORTS CONSUMPTION SCALE )

Author : Övünç ERDEVECİLER  Velittin BALCI Mahmut ELMAS  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 3
Page : 367-382
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.107
    


Summary

Çalışmamızın amacı Türk kültürüne uygun bir biçimde spor tüketim oranlarını ölçebilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışmadan elde edilen veriler gelecekteki spor pazarlaması ve spor tüketimi akademik çalışmalarına kaynak olarak kullanılabilir. Araştırma, genel tarama modelinde dizayn edilmiştir. Geliştirilme aşamasında olan Spor Tüketim Ölçeğinin (STÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 217 + 217 toplamda 434 spor katılımcısı ve izleyicisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geçerlilik ve güvenirliğin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Çalışma sonunda toplam varyansın 60,652’sini açıklayan 13 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda ölçeğin modellerinin kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak ölçek verileri üzerinde yapılan istatistik analizlerin ışığında oluşturulan spor tüketimi ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu ifade etmek mümkündür. Ölçeğin bu haliyle spor kavramının bir bütün olarak tüketimini ölçen ve literatüre kazandırılmış yeni bir ölçme aracı olduğunu söylenebilir.Keywords
Spor, Spor Pazarlaması, Spor Tüketimi

Abstract

The main purpose of this study was to develop a measurement tool that can measure sports consumption rates in accordance with Turkish culture. The data obtained from the study can be used as a source for future sports marketing and sports consumption academic studies. The validity and reliability studies of the Sport Consumption Scale (SCS), which is under development, were conducted on a total of 434 sports participants and followers from 217 + 217. In order to determine the validity and reliability, exploratory and confirmatory factor analysis and Cronbach Alpha reliability coefficient were used. At the end of the study, a scale consisting of 13 items explaining 60,652 of the total variance was obtained. As a result of confirmatory factor analysis, the models of the scale were found to be theoretically and statistically appropriate. As a result, it is possible to state that the sports consumption scale formed in the light of the statistical analyzes on the scale data is valid and reliable. It can be said that the scale is a new measurement tool that measures the consumption of sports as a whole and has been introduced to the literature.Keywords
Sport, Sport Marketing, Sport Consumption