YELKEN KANAT (DELTA KANAT) PİLOTLARININ OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMU VE BOŞ ZAMANDA SIKILMA ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FLOW STATE AND THE LEISURE BOREDOM OF HANG-GLIDING PILOTS )

Author : Özgür TEZ  Pınar GÜZEL  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 3
Page : 295-321
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.104
    


Summary

Amaç: Bu araştırmanın amacı, yelken kanat pilotlarının boş zamanda sıkılma algıları ve optimal performans duygu durumlarının demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini farklı kategorilerde (başlangıç, orta seviye, pilot, deneyimli, eğitmen) yer alan 314 (kadın 59 =26.47 ss= 4.12 yaş; erkek 255 = 30.98 ss= 6.80) yelken kanat pilotu oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bireyin demografik özelliklerini tanımlamaya yönelik kişisel bilgilerin bulunduğu sorulara, ikinci bölümde Boş Zamanda Sıkılma Algısı Ölçeği (BZSAÖ) ve üçüncü bölümde ise Sürekli Etkinlik Tecrübe Ölçeği-2 (SETÖ-2) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikilerle birlikte farklılıkların tespit edilmesinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Post-hoc Bonferonni testleri kullanılmıştır. Bulgu ve Sonuçlar: Yapılan analizler sonucunda, yelken kanat pilotlarının cinsiyet, katılım düzeyi, katılım sıklığı, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, pilotluk seviyesi, bağlı olunan kurum değişkenlerine göre sürekli etkinlik tecrübe ölçeği açısından (p<.05); cinsiyet, katılım düzeyi, katılım sıklığı, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, pilotluk seviyesi, bağlı olunan kurum değişkenlerine göre boş zamanda sıkılma algıları açısından anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (p<.05).Keywords
Serbest zaman, macera rekreasyonu, boş zamanda sıkılma algısı, optimal performans duygu durumu, yelken kanat.

Abstract

Aim: The purpose of this research was to investigate relationships between leisure boredom and flow experience in hang-gliding pilots according to the demografic variables. Method: Sample group of the research consist of 314 ( female 59 =26.47 sd= 4.12 years; male 255 = 30.98 sd= 6.80) hang-gliding pilots from different categories (beginning, intermediate, pilot, experienced, instructor). The data collection tool used in the research consists of 3 sections. In the first section, a demographic questionnaire, in the second section “The Leisure Boredom Scale (BZSA) and the last section “The Dispositional Flow Scale Sort Form (DFS-2)” were used to data collection of hang-gliding pilots. Mann Whitney U, Kruskal Wallis H and Post-hoc Bonferonni tests were used in the evaluation of the data together with the descriptive statistics. Findings and Results: As a result of analysis significant differences were in terms of flow experience according to gender, age, live pilot and income, participant level and frequency, educational status, institutional variables (p<.05); significant differences were in terms of leisure boredom according to gender, age, live pilot and income, participant level and frequency, educational status, institutional variables (p<.05).Keywords
Leisure, adventure recreation, leisure boredom, flow experience, hang-gliding