ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPORA YÖNELİK TUTUM VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF ATTITUDES TOWARDS SPORTS AND INTERNET ADDICTION IN UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Fatmanur Çakır  Rabia Hürrem Özdurak Sıngın  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 2
Page : 163-178
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.102
    


Summary

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ile İnternet bağımlılık durumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Hitit Üniversitesi Mühendislik ve İlahiyat Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören ve yaş ortalamaları 21.47 (±1.97) olan 314 lisans öğrencisi (kadın n:153 erkek n:161) oluşturmaktadır. Araştırmada veriler; kişisel bilgi formu, Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutum Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı Testi ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizin-de SPSS 22 programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı ilişki araştırmanın ana denencesi olarak sınanmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların spora yönelik tutumları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p>0.05), erkek öğrencilerin internet bağımlılık düzeyinin kadın öğrencilerden yüksek olduğu, yaş arttıkça bağımlılık düzeyinin arttığı, sağlık bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılıklarının diğer fakülte öğrencilerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Araştırmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; öğrenciler arasında internet bağımlılığının oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığından korunmalarını sağlamada spordan yararlanılabileceği söylenebilir.Keywords
Tutum, Spor, İnternet, Bağımlılık, Üniversite, Öğrenci

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between university students' attitudes towards sports and their internet addiction. The participations of the present research were consisted of 314 stu-dents (female 153, male 161) from faculties of theology, communication, engineering, health sciences and sports sciences from 314 undergraduate students studying at Hitit University Faculty of Engineer-ing and Theology, Gaziantep University Faculty of Health Sciences, Kastamonu University Faculty of Communication and Ankara University Faculty of Sport Sciences in 2018-2019 academic year. The mean age of the participants was as 21.47 (±1.97). Data of the study were collected with personal infor-mation form, “Undergraduate Students’ Attitudes Towards Sport Scale” and “Internet Addiction Test”. SPSS 22 program was used in the analysis of the obtained data. Kolmogorov-Smirnov test was applied to determine whether the data showed normal distribution and the level of significance was accepted as (p<0.05). In this research, a significant relationship between university students' attitudes towards sports and internet addiction levels was tested as the main hypothesis of the research. As a result of the research; there was no significant relationship between participants' attitudes towards sports and inter-net addiction levels (p>0.05). Also, it was found that the male students' internet addiction level was higher than the female students. Besides, the addiction level increased as the age increased. The faculty of health sciences students’ internet addiction level was significantly different from the other faculty students and faculty of sport sciences students’ attitudes towards sports was also significantly higher (p<0.05). According to the results of the study, it was seen that internet addiction was quite common among students. However, it can be said sports can be used to protect university students from internet addiction.Keywords
Attitude, Sport, Internet, Addiction, University, Student