Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi
(Analysis of the Effect of a 12-Week Sportive Recreative Program Applied on the Aged Residing in Nursing Home on Some Anthropometric and Physiological Parameters )

Author : Aslı Taşkıran  İsmail Kaya  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2(1)
Page : 23-30
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylere uygulanan 12 haftalık sportif rekreatif programın antropometrik, fizyolojik ve fiziksel, özellikler üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya, rastgele seçilmiş 15 erkek,16 kadın denek grubu, 15 erkek,16 kadın kontrol grubu olmak üzere toplam 62 yaşlı gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar günde bir saat haftada 3 gün olmak üzere düzenli rekreatif faaliyetlere katılmışlardır. 12 haftalık uygulanan rekreatif faaliyet öncesi (RFÖ) ve sonrası (RFS) denek ve kontrol gruplarından fiziksel, fizyolojik ve seçilmiş motorik özellikleri ile ilgili ölçümler alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17 paket programı kullanılmış olup ölçüm sonuçları, ortalama (X) ve standart sapma (SS) olarak sunulmuştur. Rekreatif program öncesi ve sonrası ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesinde bağımlı gruplarda student t testi uygulanmış ve p < 0.05, değeri anlamlı kabul edilmiştir. 12 hafta süreyle uygulanan rekreatif faaliyet programı sonucunda denek ve kontrol grubu yaşlıların RFÖ ve RFS sonuçları karşılaştırıldığında, rekreatif faaliyetlere katılan yaşlı bireyler ile katılmayan yaşlı bireyler faktörüne bağlı olarak grupların fiziksel, fizyolojik ve vücut yağ yüzdeleri arasında matematiksel olarak olumlu gelişme olmasına rağmen istatistiksel açıdan anlamlı farka rastlanmamıştır p>0,05. Yapılan ölçüm sonuçları rekreatif faaliyetlere katılan bireylerin fiziksel, fizyolojik ve vücut yağ yüzdeleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir.Keywords
Rekreasyon, Yaşlılık, Antropometri, Fizyolojik Ölçüm

Abstract

The aim of this study was to analyze the effect of a 12-week sportive recreation program applied on the aged individuals on anthropometric, physiological and physical characteristics. The 62 voluntary aged participants chosen randomly were divided into two: the experimental group of 15 males and 16 females, and the control group of 15 males and 16 females. The participants attended regular recreative activities one hour a day, three days a week. Measurements of both groups’ physical, physiological and selected motoric characteristics were taken before (Pre-RA) and after (Post-RA) the 12-week recreative activities. The data were analyzed using SPSS 17 package program and presented as mean (X) and standard deviation (SD). While evaluating the measurement results pre and post recreative program t-test was used in the dependent groups and p < 0.05 was considered significant. When the Pre-RA and Post-RA results of the aged in both groups as a result of the 12-week recreative activity program were compared, despite certain positive mathematical improvements based on the factor of individuals who had participated in the recreative activity and who hadn’t, no statistically significant difference was found between the groups’ physical, physiological and body fat percentages p>0,05. The measurement results showed positive effects of the recreative activities on the physical, physiological and body fat percentages of the individuals who had participated in them.Keywords
Recreation, Old Age, Anthropometry, Physiological Measurement

Advanced Search


Announcements

  Yeni Dizin

  Dergimiz Semantic Scholar tarafından listelenmeye başlamıştır.


  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri