Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SERBEST ZAMAN NOSTALJİ ÖLÇEĞİ (SZNÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı; serbest zaman etkinliklerine katılan bireylerin geçmişte katıldıkları serbest zaman deneyimlerine ilişkin nostaljik duygularının belirlenebilmesi amacıyla Cho, Pyun ve Wang (2019) tarafından geliştirilmiş olan Serbest Zaman Nostalji Ölçeği’nin (SZNÖ) Türk kültürü için geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın örneklemini Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) genç yaş aralığı olarak belirlediği (18-65 yaş) ölçütler baz alınarak yaşları 9-61 arasında değişen geçmişte farklı serbest zaman etkinliklerini deneyimleyen 214 (kadın 100 Myaş =  32.99; Ss=  13.61 yaş; erkek  114 Myaş = 31.44; Ss= 12.37 yaş) serbest zaman katılımcısı oluşturmaktadır. SZNÖ’nin orjinal formu toplam beş alt boyut ve 33 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiklere ek olarak madde analizi, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), iki yarı test güvenirliği (split-half), Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. AFA ve DFA sonucunda, SZNÖ Türk kültürü için 3 alt boyut ve 15 maddelik azaltılmış madde sayısı ile doğrulanmıştır. DFA sonrası ölçeğin faktör yüklerinin .51-.94 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayıları 0.93 (sosyal hatıralar), 0.89 (grup ritüelleri) ile 0.81 (mekansal hatıralar) arasında değişmektedir. Ölçeğin iki yarı test korelasyon katsayıları ise (0.81-0.78) olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, Türk kültürüne uyarlanan SZNÖ’nin serbest zaman etkinliklerine katılan bireylerin katıldığı etkinliğe ilişkin nostaljik duygularının belirlenmesi için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.Keywords
Serbest Zaman, Nostalji, SZNÖ, Ölçek,

References

Advanced Search


Announcements

    Türkiye Atıf Dizini

    Dergimiz 2020 Şubat ayı itibari ile Türkiye Atıf Dizini tarafından listelenmeye başlanmıştır.


    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri