Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKADEMİSYENLERİN DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı ekonomik bir değer haline gelen ve birçok örgütsel davranış değişkeninin öncülü ya da ardılı olabilen duygusal emek eğilimini akademisyenler açısından inceleyerek kavramsal ve yapısal bağlamda ne tür görece üstün özellikler içerdiğini yüzeysel, derinden rol yapma ve doğal duygu boyutlarıyla değerlendirebilmektir. Bu çalışmaya; Ankara ilinde Hacettepe, Gazi, Ankara ve Bilkent Üniversitesi olmak üzere toplam 4 Üniversiteden 398 akademisyen katılmıştır. Akademisyenlerden veri toplamamızın nedeni, en fazla duygusal emek beklenen meslek grupları içerisinde yer almasıdır. Nicel araştırma modelinin kullanıldığı çalışmada katılımcılara yaş, cinsiyet, çalışma alanı, çalışma yılı, akademik unvan gibi demografik karakteristiklerin bulunduğu toplamda 13 sorudan oluşan Diefendorff ve arkadaşları tarafından geliştirilen duygusal emek ölçeği uygulanmıştır. Ölçek sorularına verilen cevaplar SPSS 21 paket programında frekans, yüzde hesaplamalarının yanında bağımsız örneklem t testi ve one way anova testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların demografik verileri incelendiğinde %49,7’sinin kadın, %50,3’ün ün erkeklerden oluştuğu tespit edilmiştir. Yaş grupları incelendiğinde ortalama 40,63 olduğu tespit edilmiştir. Akademik personelin duygusal emek düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmanın bulgularında cinsiyete göre t testi sonuçlarının yalnızca ‘yüzeysel rol yapma’ alt boyutunda anlamlı farklılığa rastlanırken diğer alt boyutlarda anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Ölçeğin genelindeyse istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur (p= .0200; p < .05)Çalışma yılına göre varyans analizi sonuçlarında ölçeğin geneli ve hiçbir alt boyutunda anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p= 1.393; p > .05). Duygusal emek kavramının çoğunlukla birebir yüz yüze iletişimde olan çalışanlar açısından önemli olduğu düşünüldüğünde, bu ölçeğin akademisyenler dışında farklı meslek gruplarında uygulanmasıyla daha anlamlı ve genellenebilir sonuçlara ulaşılabilecektir.Keywords
Akademisyen, Duygusal Emek

References

Advanced Search


Announcements

  Road Indexing

  Dergimiz Road Indexing tarafından dizinlenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  ICV

  Dergimizin 2018 Index Copernicus Puanı 76.48 olarak hesaplanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz.


  Yeni dizin bilgileri Scilit -İsviçre-

  Dergimiz 2019 senesi itibari ile SCILIT (İsviçre) dizini tarafından dizinlenmeye başlamıştır. 


  Cilt 6 Sayı 2

  Dergimizin yeni sayısı cilt 6 sayı 2 yayımlanmıştır. Makalelere tam ve ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz.


  Makale Gönderim Sistemi

  Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri