Abstract


GÜREŞÇİ ÇOCUKLARDA BAZI KOORDİNATİF YETENEKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı güreşçi çocuklarda bazı koordinatif yetenekler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya yaş ortalamaları 13.52±0.510 yıl, boy uzunluğu ortalamaları 1.53±0.075 metre ve vücut ağırlığı ortalamaları 49.20±12.987 kilogram olan 26 güreşçi çocuk ailelerinden izin alınarak dâhil edilmiştir. Araştırmaya ilişkin bütün riskler ve faydalar sporcuların ebeveynlerine anlatılmış ve üniversite onaylı gönüllü izin formunu imzalamaları istenmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin koordinatif yeteneklere ilişkin oryantasyon, ayrımlama ve ritim performanslarını belirlemek için, numaralandırılmış sağlık topu koşu testi, geriye sağlık topu fırlatma testi ve verilen ritme sprint testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan ölçümlere ilişkin verilerin analizi için SPSS 22 programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan güreş sporcularının yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, ritim süreleri, oryantasyon süreleri ve ayrımlama puanlarına ilişkin ortalama ve standart sapmaların belirlenmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Ritim süreleri, oryantasyon süreleri ve ayrımlama puanlarını arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin sonuçlar incelendiğinde güreşçilerin ritim süreleri ile oryantasyon süreleri arasında, ritim süreleri ile ayrımlama puanları arasında ve oryantasyon süreleri ile ayrımlama puanları arasında herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (P>0.05).Keywords
Koordinatif yetenekler, Güreş, Çocuklar, Ayrımlama, Oryantasyon, Ritim
Reference