Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPORDA SALDIRGANLIK VE ÖFKE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı, Türk sporcularda öfke ve saldırganlığın değerlendirilmesi için bir ölçme aracı olarak “Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği”nin Türkçe uyarlamasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubunda 53 profesyonel (% 21.5) ve 193 amatör (% 78.5) futbolcu yer almıştır. Katılımcıların yaşları 17 ile 37 arasında (Ortyaş= 21.60±3.97) değişmektedir. Katılımcılar, Maxwell ve Moores (2007) tarafından geliştirilen “Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği’ni” (SSÖÖ) cevaplamışlardır. Ölçeğin orijinal versiyonu “saldırganlık” (6 madde) ve “öfke” (6 madde) olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için ise Cronbach’s Alpha içsel tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. AFA sonucuna göre ölçeğin iki alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Yapılan DFA sonuçları, orijinal formla tutarlı olarak ölçek Türkçe versiyonunun da iki alt boyut ve toplam 12 maddeden oluştuğunu göstermiştir. Ölçeğin faktör yüklerinin .41 ile .83 arasında değiştiği tespit edilmiştir. DFA sonuçları incelendiğinde, uyum iyiliği indekslerinin, χ2/df= 2.69, GFI= .91, AGFI=.87, CFI=.91, IFI=.91, SRMR=.07, RMSEA=.08 olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan bu değerler uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Cronbach’s Alfa iç turarlık katsayılarının a) saldırganlık .79 b) öfke .79 ve toplam ölçek için .83 olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, Türk kültürüne uyarlanan SSÖÖ’nin sporcuların müsabaka anındaki öfke ve saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir.Keywords
Yarışma, saldırganlık, öfke, geçerlik ve güvenirlik

References

Advanced Search


Announcements

    Türkiye Atıf Dizini

    Dergimiz 2020 Şubat ayı itibari ile Türkiye Atıf Dizini tarafından listelenmeye başlanmıştır.


    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri