Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKADEMİK MOTİVASYON VE OKUL İMAJI İLİŞKİSİ

Bu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akademik motivasyonları ile okullarına ilişkin imaj algılarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 850 öğrenci, örneklemini ise bu evrenden kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 343 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kullanılan Kurumsal İmaj Ölçeğinde beşli, Akademik Motivasyon Ölçeğinde ise yedili Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin güvenirliği için Cronbach’s Alpha katsayısına bakılmış, kurumsal imaj algısı verileri için .92, akademik motivasyon verilerin için .88 bulunmuştur. Veriler normal dağıldığı için parametrik testlerden, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyonu, ikili gruplar için t testi, ikiden fazla gruplar için ANOVA testi kullanılmıştır. Gruplar arası farkı test etmek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kurumsal imaj algısı ile akademik motivasyon arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sınıflara göre, akademik çevre, fiziksel çevre, toplumsal çevre boyutunda ve kurumsal imaja ilişkin görüşler arasında fark bulunmuştur. Öğrencilerinin sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre akademik motivasyon düzeyleri arasında fark bulunamamıştır. Motivasyonsuzluk alt boyutunda kadın öğrencilerin düzeyi erkek öğrencilere göre daha düşük bulunmuştur. Birinci sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine göre, kadın öğrencilerin erkeklere göre, motivasyonsuzluk düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır.Keywords
Spor Bilimleri Fakültesi, Akademik motivasyon, Kurumsal imaj, Yükseköğretim

References

Advanced Search


Announcements

    Türkiye Atıf Dizini

    Dergimiz 2020 Şubat ayı itibari ile Türkiye Atıf Dizini tarafından listelenmeye başlanmıştır.


    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri