Abstract


LİSE DÜZEYİNDEKİ MİLLİ SPORCULARIN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırma, lise düzeyinde Güreş, Boks, Karate, Taekwondo ve Judo branşlarında milli olmuş sporcuların branş ve spor yapma yılı değişkenleri açısından karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada mevcut durumu ortaya koymayı amaçlayan betimsel tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Erzurum ilinde farklı liselerde öğrenim gören ve mücadele sporuyla uğraşan toplam 135 öğrenci katılmıştır. Araştırma için ise verilerin toplanmasında, Mann ve ark (1998), tarafından geliştirilen, Deniz (2004), tarafından Türkçeye uyarlanan ve iki bölümden oluşan Melbourne Karar Verme Ölçeği(Melbourne Decision Making Questionary) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda iki gruplar için Mann-Whitney U Testi ve çoklu karşılaştırma yapılacak veriler için Kruskal-Wallis Varyans Analizleri seçilmiştir. Araştırma için anlamlılık seviyesi ise α=0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, karar verme stilleri ölçeği alt boyutlarından panik karar verme ve erteleyici karar verme stillerinin taekwondo branşı ile uğraşan sporcular açısından anlamlı bir şekilde farklılaştığı gözlemlenmiştir. Karar vermede özsaygı düzeyinin ise judo branşında anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Karar vermede öz saygı düzeylerine bakıldığında ise, spor yapma yılı değişkenine göre 1 yıl ve daha az spor yapan kişilerin karar vermede öz saygı düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı, karar verme stilleri ölçeği alt boyutlarının anlamlı düzeyde ise farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Milli sporcu, Karar verme, Özsaygı, Spor, Eğitim
Reference