Abstract


SEDANTER VE MASA TENİSİ OYUNCULARININ GÖZ HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ

Çalışmamızın amacı, elit düzeyde masa tenisi oyuncuları ile sedanter kişiler arasındaki bazı görme parametrelerinin incelenmesidir. Bu çalışmaya elit düzeyde masa tenisi oynayan 20 sporcu ile 20 sedanter kişi olmak üzere 40 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmamıza katılan sporcuların hepsi göz muayenesinden geçirilmiş ve görme parametreleri ön test ve son test yapılarak incelenmiştir. Veri dağılım niteliğini belirlemek için Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği doğrulanmış olup, istatistiksel farklılıkları incelemek için bağımsız t-test yapılmıştır. Sakkadik göz hareketleri (SGH); yakın sakkadik ve uzak sakkadik testinde, profesyonel masa tenisi oyuncuları ve sedanterlerde görüş keskinliği ve akomodasyon (görmeye kolay uyum sağlama) özelliklerinde anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak kabul edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, yakın ve uzak sakkadik testinde masa tenisi oyuncuları ile sedanter grup arasındaki istatistiki açıdan anlamlı farkın olduğu tespit edilmiştir (P:0,02*-T:2,35, P:0,04*-T:2,12). Elde edilen bu iki parametre masa tenisçilerin başarıya ulaşma nedenlerinden biri olabilir.Keywords
Sakkadik göz hareketi, Görüş keskinliği, Yakın sakkadik, Uzak sakkadik
Reference