Abstract


HACAMAT UYGULAMASININ SPORCULARDA BAZI PERFORMANS VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın amacı, sporcularda hacamat uygulamasının sporcuların bazı performans ve kan parametreleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya katılan sporcular (n=23), rastgele örneklem yöntemi ile yaş ortalaması 20,36±1,286 yıl, antrenman yaşı ortalaması 7,45±4,132 yıl, boy uzunlukları ortalaması 177,82±6,585 cm, vücut ağırlıkları ortalaması 74,09±11,476 kg olan kontrol grubu (KG) (n=11) ve yaş ortalaması 21,17±2,290 yıl, antrenman yaşı ortalaması 9,08±3,825 yıl, boy uzunlukları ortalaması 179,67±8,553 cm, vücut ağırlıkları ortalaması 71,25±10,314 kg olan deney grubu (DG) (n=12) olmak üzere iki farklı gruba ayrıldı. Katılımcıların bacak kuvveti, ivmelenme, sürat, dikey sıçrama ve durarak uzun atlama değerleri, kan parametrelerinde ise WBC, RBC, HGB, PLT ve HCT düzeyleri ölçüldü. Çalışmanın istatistiksel analizlerinde tanımlayıcı olarak aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanıldı ve dağılımların normalliği için Shapiro-Wilks testi uygulandı. Gruplar arası farkın belirlenmesinde Independent-Sample T testi, grup içi farkın belirlenmesinde ise, Paried-Sample T testi yapıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. Sonuç olarak hacamat uygulamasının sporcuların bacak kuvveti, ivmelenme, dikey sıçrama ve Yoyo-1 değerleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu ifade edilebilir.Keywords
Hacamat, İvmelenme, Sürat, Kan değerleri, Anaerobik
Reference