Abstract


ELAZIĞ İL MERKEZİNDE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDAKİ SPOR TESİSLERİNİN NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

İlk ve ortaöğretim kurumlarında spor eğitimi veren birimlerde yer alan spor tesislerinin nitelik ve nicelik açısından mevcut durumu tespit edilerek, spor tesislerinin beden eğitimi ve spor eğitimi veren kurumların, müfredat programları doğrultusunda kullanım alanları ile yeterlilik ve kapasite düzeylerinin beden eğitimi öğretmenleri açısından araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya; Elazığ il merkezindeki 62 ilköğretim okulu, 59 ortaokul, 48 lise olmak üzer toplam 169 okuldan oluşmakta olup ve bu okullarda görev yapan 353 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Verilerinin elde edilmesinde SPSS 17,0 paket programından yararlanılarak, yüzde, frekans testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar tablolar ile gösterilmiştir. Sonuç olarak; Elazığ il merkezinde bulunan ilk ve orta öğretim kurumlarında spor eğitimi veren birimlerdeki mevcut spor tesisleri nitelik ve nicelik açısından yetersiz olduğu görüşleri tespit edilmiştir.Keywords
spor tesisi, nicelik, nitelik, yeterlilik
Reference