Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİREYSEL VE TAKIM SPORU İLE İLGİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCELERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, bireysel ve takım sporu ile ilgilenen üniversite öğrencilerinin eleştirel düşüncelerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya 116 erkek (%58,0) ve 84 kadın (%42,0)  olmak üzere toplam 200 öğrenci katılmıştır. Araştırmada Kökdemir (2003) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış olan California Eleştirel Düşünce Eğilimi Ölçeği (E.D.E.Ö.) kullanılmıştır. Toplanan verilerin dağılımı incelenmiş ve normal dağıldığı saptanmıştır. Bu nedenle parametrik test yöntemleriyle istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, spor branşı, tuttuğu takıma bağlılığı, aktif sporculuk durumu ve anne eğitim durumu ile eleştirel düşünce eğilimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Baba eğitim durumu ile öğrencilerin eleştirel düşünce eğilimleri arasında ise, istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmıştır (F2,981 p=0,03<0,05). Sonuç olarak, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, spor branşı, tuttuğu takıma bağlılığı, aktif sporculuk durumu ve anne eğitim durumunun onların eleştirel düşünce eğilimleri açısından anlamlı bir fark yaratmadığı söylenebilir. Fakat baba eğitim durumuna göre öğrencilerin eleştirel düşünce eğilimleri arasında fark olduğundan belirleyici bir unsur olduğu düşünülmektedir.Keywords
eleştirel düşünce eğilimi, üniversite öğrencisi

References

Advanced Search


Announcements

    Türkiye Atıf Dizini

    Dergimiz 2020 Şubat ayı itibari ile Türkiye Atıf Dizini tarafından listelenmeye başlanmıştır.


    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri