Abstract


BİREYSEL VE TAKIM SPORU İLE İLGİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCELERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, bireysel ve takım sporu ile ilgilenen üniversite öğrencilerinin eleştirel düşüncelerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya 116 erkek (%58,0) ve 84 kadın (%42,0)  olmak üzere toplam 200 öğrenci katılmıştır. Araştırmada Kökdemir (2003) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış olan California Eleştirel Düşünce Eğilimi Ölçeği (E.D.E.Ö.) kullanılmıştır. Toplanan verilerin dağılımı incelenmiş ve normal dağıldığı saptanmıştır. Bu nedenle parametrik test yöntemleriyle istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, spor branşı, tuttuğu takıma bağlılığı, aktif sporculuk durumu ve anne eğitim durumu ile eleştirel düşünce eğilimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Baba eğitim durumu ile öğrencilerin eleştirel düşünce eğilimleri arasında ise, istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmıştır (F2,981 p=0,03<0,05). Sonuç olarak, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, spor branşı, tuttuğu takıma bağlılığı, aktif sporculuk durumu ve anne eğitim durumunun onların eleştirel düşünce eğilimleri açısından anlamlı bir fark yaratmadığı söylenebilir. Fakat baba eğitim durumuna göre öğrencilerin eleştirel düşünce eğilimleri arasında fark olduğundan belirleyici bir unsur olduğu düşünülmektedir.Keywords
eleştirel düşünce eğilimi, üniversite öğrencisi
Reference