Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİJİTAL OYUN OYNAMA TUTUMU ÖLÇEĞİ (DOOTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin dijital oyun oynamaya yönelik tutumlarını geçerli ve güvenilir şekilde ölçebilecek bir ölçüm aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2018-2019 yılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 366 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada, nitel ve nicel araştırma modelini içinde barındıran karma modelden yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel basamağında, üniversite öğrencilerinin dijital oyun hakkındaki düşünceleri alınarak madde havusunun oluşturulmasına ilişkin işlemler, nicel basamağında ise Lisrel 8.8 ve SPSS 23 paket programında yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri yer almıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda 18 maddeden oluşan üç alt boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Ölçek, Bilişsel (5 madde), Duyuşsal (5 madde) ve Davranışsal (8 madde) alt boyutlarından oluşmaktadır. Açımlayıcı Faktör Analizinin ardından Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmış ve DFA’ya göre elde edilen ölçeğe ait yapının uyum indekslerinin kabul edilebilir aralıkta olduğuna yönelik kanıt sağlanmıştır. Daha sonra ölçeğin madde ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bu bağlamda, ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranı % 65,11 ve Cronbach Alpa değeri ,82’dir. Sonuç olarak; Dijital Oyun Oynama Tutumu Ölçeği’nin, katılımcıların dijital oyun oynama tutumunu geçerli ve güvenilir olarak ölçebilen bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.Keywords
tutum, tutum ölçeği, dijital oyun, dijital oyun oynama, dijital oyun oynama tutumu

References

Advanced Search


Announcements

  Yeni Logo

  Yayın Kurulu' nun önerileri doğrultusunda Dergi Logosu yenilenmiştir. 


  Türkiye Atıf Dizini

  Dergimiz 2020 Şubat ayı itibari ile Türkiye Atıf Dizini tarafından listelenmeye başlanmıştır.


  Makale Gönderim Sistemi

  Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri