Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FİZİK KAYGI DURUMLARI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin, sosyal fizik kaygı durumları ve duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 214 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri; “Kişisel Bilgi Formu”, “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” ve “Sosyal Fizik Kaygı Envanteri” kullanılarak, gönüllü katılım esasına göre toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 21 paket programı kullanılmış, elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve t-testi uygulanmıştır. Edinilen bulgular incelendiğinde; öğrencilerin yaş gruplarının sosyal fizik kaygı düzeylerine göre karşılaştırılmasında, olumsuz değerlendirme beklentisi ve sosyal fizik kaygı toplam puanlarında 21 ve üstü yaş üzeri olan öğrencilerin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Duygusal zekâ puanlarının karşılaştırılmasında ise, iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi alt boyutu ve duygusal zekâ toplam puanlarında cinsiyete göre kadınların tarafına dönük anlamlı ilişkiye rastlanılmıştır (p<0,05). Öğrencilerin duygusal zekâ puanları ile sosyal fizik kaygı puanları arasındaki farklılığı görmek için yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda, duygusal zekâ ve sosyal fizik kaygı puanları arasın da negatif yönde bir anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bulgular neticesinde üniversite öğrencileri için, ilerleyen yaşın, kaygı düzeyinin azalmasında bir etken olduğu, kadınların duygusal zekâ düzeylerinin, erkeklere oranla daha yüksek olduğu ve üniversite öğrencilerinde duygusal zekâ düzeyi arttıkça, sosyal fiziksel kaygının azaldığı söylenebilir.Keywords
Sosyal Fizik Kaygı, Duygusal Zekâ, Üniversite Öğrencisi

References

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri