Abstract


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FİZİK KAYGI DURUMLARI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin, sosyal fizik kaygı durumları ve duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 214 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri; “Kişisel Bilgi Formu”, “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” ve “Sosyal Fizik Kaygı Envanteri” kullanılarak, gönüllü katılım esasına göre toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 21 paket programı kullanılmış, elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve t-testi uygulanmıştır. Edinilen bulgular incelendiğinde; öğrencilerin yaş gruplarının sosyal fizik kaygı düzeylerine göre karşılaştırılmasında, olumsuz değerlendirme beklentisi ve sosyal fizik kaygı toplam puanlarında 21 ve üstü yaş üzeri olan öğrencilerin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Duygusal zekâ puanlarının karşılaştırılmasında ise, iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi alt boyutu ve duygusal zekâ toplam puanlarında cinsiyete göre kadınların tarafına dönük anlamlı ilişkiye rastlanılmıştır (p<0,05). Öğrencilerin duygusal zekâ puanları ile sosyal fizik kaygı puanları arasındaki farklılığı görmek için yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda, duygusal zekâ ve sosyal fizik kaygı puanları arasın da negatif yönde bir anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bulgular neticesinde üniversite öğrencileri için, ilerleyen yaşın, kaygı düzeyinin azalmasında bir etken olduğu, kadınların duygusal zekâ düzeylerinin, erkeklere oranla daha yüksek olduğu ve üniversite öğrencilerinde duygusal zekâ düzeyi arttıkça, sosyal fiziksel kaygının azaldığı söylenebilir.Keywords
Sosyal Fizik Kaygı, Duygusal Zekâ, Üniversite Öğrencisi
Reference