Abstract


ELİT GÜREŞÇİLERDE PROPRİOSEPTİF NÖROMUSKULER FASİLİTASYON (PNF) UYGULAMALARININ DİNAMİK DENGE PERFORMANSINA AKUT ETKİLERİ

Bu çalışmanın amacı Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon (PNF) uygulamalarının Biodex Balance System (BBS) test yöntemi ile elde edilen dinamik denge indekslerine etkilerini incelemektir. Çalışmaya yaşları 18-25 aralığında olan 7 milli güreşçi gönüllü olarak katılmıştır. Daha önce yapılan benzer bir çalışmanın prosedürüne uygun olarak bisiklet ergometresinde 70 rpm de 5 dakikalık ısınma sonrası bacak ekstansör kaslarını esnetmeye yönelik dört farklı PNF egzersizleri uygulanmıştır. Her iki bacak için 20 saniyelik dinamik denge performans çıktıları Overall Stability Index (OSI), Anterior-Posterior İndeks (APSI) ve Medio-Lateral İndeks (MLSI) olmak üzere PNF uygulamaları öncesi ve sonrasında kaydedilmiştir. Uygulama öncesi ve sonrası dinamik denge performans parametrelerindeki değişimleri tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA ile karşılaştırılmıştır. Dominant bacakta PNF uygulamalarının dinamik denge performans değerlerinde bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Nondominant bacakta ise MLSI değerlerinde anlamlı bir artış görülse de APSI ve OSI değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Sonuç olarak PNF uygulamaları nondominant bacakta MLSI performansını biraz düşürmüş olsa da diğer parametrelerde bir değişim görülmemiştir. Bu noktada mevcut çalışmanın bulguları dinamik denge performans unsurlarının PNF uygulamalarından etkilenmeyeceği yönündedir.Keywords
Biodex, Esneklik, Stabilite, PNF, Güreşçiler
Reference