Abstract


TÜRKİYE SPOR TOTO 3. LİG’İNDE OYNAYAN PROFESYONEL FUTBOLCULARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma 2016-2017 yılında Türkiye Spor Toto 3.Lig’inde oynayan profesyonel futbolcuların, duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Türkiye 3. Ligi’nde bulunan, Ankara Adliye Spor, Ankara Demir Spor, Kocaeli Spor, Adana Kozan Spor ve Erzin Spor takımlarında oynayan, toplam 112 profesyonel futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma için, nicel desenli betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Çalışmada veriler için, araştırmacının oluşturduğu soruları içeren kişisel bilgi formu ve Schutte ve ark (1998) tarafından geliştirilen daha sonra Austin ve ark. (2004) tarafından tekrar çalışılan ve Türkçe uyarlaması Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından yapılan Duygusal Zekâ ölçeğinden yararlanılmıştır. Yapılan analizlerde SPSS 21 programından faydalanılmıştır. Araştırma sonucu incelendiğinde, lisanslı spor yapma değişkeni ile duygusal zekâ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Profesyonel olma yaşı ile iyimserlik/ruh halinin incelenmesi ve duyguların kullanımı alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Duyguların değerlendirilmesi alt boyutunda ve genel ortalamada ise, anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Mevki değişkeni ile iyimserlik/ruh halinin incelenmesi ve duyguların kullanımı alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Duyguların değerlendirilmesi alt boyutunda ve genel ortalamada ise, anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.Keywords
Duygusal Zekâ, Futbol, Profesyonel Futbolcu
Reference