Abstract


NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR VE EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN REKREATİF ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE KAYNAŞTIRILMASI SONUCUNDA OLUŞAN BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, normal gelişim gösteren çocuklar ile eğitilebilir zihinsel engelli çocukların rekreatif etkinlikler aracılığı ile kaynaştırılması sonucunda oluşan bakış açılarının incelenmesidir. Araştırma grubunu IQ seviyesi 45-75 arasında değişen ve düzenli olarak rehabilitasyon merkezlerine devam eden 12 eğitilebilir zihinsel engelli ile rehabilitasyon merkezine yakın olan okullar içerisinde tesadüfi olarak seçilen yaşları birbirine yakın olan sağlıklı ve normal IQ düzeyine sahip 12 çocuk olmak üzere toplam 24 çocuk oluşturmuştur. Eğitilebilir zihinsel engelli ve normal gelişim gösteren çocuklara ve çocukların ailelerine çalışmanın genel ve özel niteliği, içeriği, amacı, yöntemi, yeri, saati ve süresi hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Çalışma grubuna, haftada 2 gün, günde 90 dakika olmak üzere toplam 8 haftalık çeşitli rekreatif etkinlikler uygulanmıştır. Çalışma programı öncesinde ve sonrasında sağlıklı ve normal çocuklara araştırmacılar tarafından oluşturulan; çocukların cevaplayabilecekleri şekilde ve seviyede hazırlanan 12 soruluk anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerlerine ilişkin dağılımları SPSS 21.0 paket programında değerlendirilerek tablolar haline getirilmiştir. Sonuç olarak, uygulanan ön-test sonrasında normal gelişim gösteren çocukların, engelli çocuklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve daha önce ortak hiçbir aktivitede yer almadıkları ortaya çıkmıştır. Uygulama sonrası yapılan son testte ise normal gelişim gösteren çocukların zihinsel engelli çocuklara yönelik hem davranış hem de bakış açılarında gelişme olmuştur.Keywords
Eğitilebilir zihinsel engelli, Kaynaştırma, Rekreatif etkinlik
Reference