Abstract


10 HAFTALIK CORE ANTRENMANIN 11-13 YAŞ ARASI KIZ YÜZÜCÜLERDE FİZİKSEL PERFORMANSA ETKİSİ

Araştırmada, 11-13 yaş grubu kız yüzücülere uygulatılan 10 haftalık core antrenmanın fiziksel performanslarına akut bir etkisi olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, FMV Işık Spor Kulübünde yüzücü olan 40 sporcu gönüllü olarak katılım sağlamıştır. İki gruba (araştırma ve kontrol grubu) ayrılan sporcuların 20 m sürat, dikey sıçrama, mekik, sağ-sol kavrama, durarak uzun atlama, denge ve esneklik ölçümleri alınmıştır. Çalışmada toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ortalama (X), Standart sapma (ss) kullanılarak verilerin tanımlayıcı istatistiksel değerleri verilmiştir. 10 haftalık antrenman programı sonrasında deney ve kontrol grubu olarak ayrılan katılımcıların ön test ve son testler ile grup içi ve gruplar arası farklılıkları belirlemek için Paired-Samples t-test kullanılmıştır. Elde edilen bulgular % 95 güven aralığında ve .05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Uygulatılan 10 haftalık core antrenman sonucunda sürat, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol el kavrama ve esneklik değerlerindeki istatiksel olarak anlamlı farklılıklar rapor edilmiştir. Sonuç olarak, ergenlik dönemi öncesi veya ergenlik döneminde yaşa göre uygun düzenlenerek uygulatılan core antrenman çocuk sporcuların fiziksel performansına katkı sağladığı gözlenmiştir.Keywords
Core, Yüzme, Fiziksel performans
Reference