Abstract


Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi

Bu çalışmada spor yapan lise öğrencilerinin öz güven düzeylerinin cinsiyet, tercih ettikleri spor dalı (bireysel/takım sporu) ve spor yapma durumları (amatör/profesyonel) gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Kütahya ilinde aktif olarak öğrencilik hayatına devam eden 185 lise öğrencisi gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak öz-güven ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında hipotez testi olarak Mann Whitney U non parametrik testi kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların öz güven düzeyleri cinsiyetlerine ve tercih ettikleri spor dalına göre anlamlı farklılıklar gösterirken, spor yapma durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.Keywords
Spor, Özgüven, Lise Öğrencileri
Reference