Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ZAMAN YÖNETİMİ ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı üniversite öğretim elemanlarının zaman yönetimi anlayışlarının sportif etkinliklere katılma durumu, cinsiyet ve çalışma sürelerine göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Dumlupınar Üniversitesinde çalışan (37 kadın ve 56 erkek) 93 akademisyen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 maddelik kişisel bilgi formu ile birlikte Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen, Türk kültürü için uyum çalışması Koçak ve Alay (2002) tarafından yapılan “Zaman Yönetimi Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri bilgisayar ortamında “SPSS/WINDOWS” paket programı kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere ek olarak, akademisyenlerin zaman yönetimleri anlayışlarında ki anlamlı farklılıkların belirlenmesinde Mann Whitney U ve Kruskall Walliss H testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak katılımcıların cinsiyetleri ile zaman yönetimleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmazken (p>0,05), katılımcıların görev sürelerine göre “zaman tutumları” alt boyutunda, spor yapma durumlarına göre ise “zaman planlaması ve zaman tutumları” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05).Keywords
Spor, Zaman Yönetimi, Spora Katılım Düzeyi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri