Abstract


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MENTAL(PSİKOLOJİK) İYİ OLMA DÜZEYLERİNİN MUTLULUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Bu araştırmada, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mental iyi olma düzeylerinin mutluluk düzeylerine olan etkisini yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf ve algılanan akademik başarı durumuna göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören tesadüfi yöntemle seçilen 182 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin mental iyi olma düzeylerini belirlemek amacıyla Tennant ve arkadaşları (2007), tarafından geliştirilen ve Keldalı (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği”; Mutluluk düzeyini belirlemek amacıyla Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen ve Doğan ve Sapmaz (2012) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Oxford Mutluluk Ölçeği” ve bağımsız değişkenlerle ilgili bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları mental (psikolojik) iyi olma düzeyi ile mutluluk düzeyi arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde mental iyi olmanın mutluluğu olumlu etkilediğini göstermiştir.Keywords
Spor Bilimleri, Üniversite Öğrencisi, Mental İyi Oluş, Mutluluk
Reference