Özet


Kişisel Antrenör Liderliğinde Uygulanan Çevrimiçi Ev Tabanlı Egzersiz Programının Obeziteli Kadınlarda Depresyon ve Vücut İmajı Üzerine Etkisi

Bu çalışmanın amacı; Covid-19 pandemisi sırasında kişisel antrenör liderliğinde çevrimiçi olarak uygulanan ev tabanlı egzersiz programının obeziteli kadınlarda depresyon ve vücut imajı üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmaya yaş ortalamaları 40.07 ± 10.30, boy ortalamaları 162.15 ± 6.49 ve VKİ ortalamaları 36.0 olan 40 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar yansız atama yöntemi ile egzersiz yapan grup (EG) (n=20) ve kontrol grubu (KG) (n=20) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. EG kadınlar on iki hafta boyunca haftada üç gün yaklaşık bir saat uzaktan erişim programı üzerinden ev egzersizlerine katılmışlardır. KG kadınlara ise herhangi bir egzersiz programı uygulanmamıştır. Egzersizin zorluk derecesini belirlemek için Borg’un algılanan zorluk derecesi skalası kullanılmıştır. Katılımcılara egzersizin başında ve sonunda Beck Depresyon Ölçeği ve Beden Algısı ölçekleri uygulanmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. EG ve KG kadınların depresyon ve beden algısı ilk test ve son test skorları arasındaki farklılığa bağımsız gruplarda t testi ile bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; EG kadınların ön test depresyon (21.55±13.98) ve beden algısı (113.65±40.51) puanları ile son test depresyon (2.65±3.57) ve beden algısı (175.05±23.57) puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, Covid-19 pandemi döneminde uzaktan erişim programı üzerinden yapılan ev egzersizlerinin, obeziteli kadınlarda depresyon ve beden algısı üzerinde olumlu etkisinin olabileceği belirtilebilir.Anahtar Kelimeler

Obezite, ev egzersizleri, depresyon, beden algısı


Reference