Özet


Futbol Hakemlerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri ile Psikolojik Sağlamlık İlişkisinin İncelenmesi

Mevcut araştırmanın amacı futbol hakemlerinin serbest zaman doyumu ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış ve Ankara ilinde görev yapan 129 futbol hakemi araştırma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, Türkçe dil geçerlik ve güvenirliği Gökçe ve Orhan (2011) tarafından yapılan “Serbest Zaman Doyum Ölçeği” ile Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Doğan (2015) tarafından yapılan “Psikolojik Sağlamlık” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikli olarak veri türü gözetilerek tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmıştır. Daha sonra elde edilen verilerin normal dağılım sergilemesinden dolayı t-testi ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Ayrıca verilerin iç tutarlık değerlerinin incelenmesi amacıyla Cronbah’s Alpha analizi uygulanmıştır. Gruplar arasında anlamlı farklılığın tespit edilmesi amacıyla LSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Psikolojik Sağlamlık ve Serbest zaman doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ise korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre serbest zaman doyum ölçeğinde etkinlik türü, hakemlik yılı değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca serbest zaman doyumu ile psikolojik sağlamlık arasında düşük düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ise serbest zaman doyumu yüksek olan hakemlerin psikolojik olarak sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Futbol, hakem, psikolojik sağlamlık, serbest zaman doyumu


Reference