Özet


Kulüp Saldırganlık Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bu araştırmada, Shuv-Ami ve Toder-Alon (2021) tarafından geliştirilen Kulüp Saldırganlık Ölçeği’nin Türk kültürü için geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu 241 futbol taraftarı oluşturmaktadır. Ölçme aracı çeviri/geri çeviri yöntemi ile Türk kültürüne uyarlanmıştır. Araştırmada sırasıyla açıklayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve verilerin güvenirlik değerleri için Cronbach’s Alpha testleri kullanılmıştır. Bununla birlikte DFA analizi sonucunda uyum değerleri (SRMR, CFI, AGFI, IFI, GFI, TLI) incelenmiştir. Ayrıca, yapı güvenirliği için AVE ve CR değerleri incelenmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde Türk kültürüne uyarlanan kulüp saldırganlık ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler

Saldırganlık, taraftar, takım, kulüp saldırganlığı


Reference