Özet


Submaksimal Egzersiz Yapan Sedanter Bireylerde Kefir Tüketiminin Vücut Kompozisyonuna Etkisi

Çalışmada 4 hafta boyunca submaksimal düzeyde egzersiz yapan sedanter bireylerde kefir tüketiminin vücut kompozisyonuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma deneysel bir çalışma olup çalışmaya 32 sedanter birey gönüllü olarak katılmıştır. Gruplar deney ve kontrol grubu şeklinde rastgele seçilmiştir. Her iki grupta aynı anda egzersiz yapmaya başlanmış ve egzersiz protokolü 4 hafta boyunca submaksimal düzeyde sürmüştür. Ölçümler 4 haftalık egzersiz programında ön ve son test olacak şekilde iki defa alınmıştır. Katılımcıların aerobik uygunluk düzeyleri Karvonen formül ile hesaplanmış ve sonuçlar doğrultusunda egzersiz protokolü oluşturularak gün aşırı uygulanmıştır. Egzersiz süresi ortalama 60- 90 dakika; ısınma, kardio çalışmaları ve ağırlık çalışmaları olarak planlanmıştır. Kontrol grubuna egzersizin yanı sıra protein oranı yüksek bir beslenme programı uygulanırken, deney grubuna da ekstra günlük 500 ml kefir eklenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiklerden, bağımsız grup t-testi ve bağımlı grup t-testi tek kullanılmıştır.  Ayrıca, gruplar arası zamana bağlı yüzde değişimler “%Δ= (Son Test-Ön Test) /Ön Test*100” formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bağımsız grup T-testi sonucunda deney ve kontrol gruplarının kilo, bel çevresi, kas oranı, yağ oranı ve BMI ön test puan ortalamalarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>.05). Bağımlı T-testi sonuçlarında ise deney grubunda aynı parametrelerde ön-son test puan ortalamalarının karşılaştırılması sonucunda anlamlı farklılık olduğu, kontrol grubunda da anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<.05). Fakat grup içi BMI değişimlerine bakıldığında kefir grubundaki değişimlerin daha yüksek oranda olduğu gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Egzersiz, kefir, sedanter, submaksimal egzersiz, vücut kompozisyonu


Reference