Özet


Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Etki Düzeylerinin İncelenmesi

Sosyal etki bireylerin yaşamlarını etkileyen herhangi bir dış etken olarak görülmektedir. Organizasyonlar, etkinlikler, faaliyetler gibi toplumsal aktiviteler bireylerin yaşam kalitesi üzerinde bir etki bırakabilmektedir. Sportif etkinlikler doğrudan veya dolaylı olarak toplumda yaşamını sürdüren bireyleri etkilemektedir. Bu doğrultuda sporu sosyal bir etki olarak ele almak mümkün olabilir. Sporun toplumlarda yer alan bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilemesi sporun bir sosyal etki olduğunun göstergesi olabilir. Bu bağlamda spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sosyal etki düzeylerinin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli benimsenerek tasarlanmıştır. Çalışma grubu belirlenirken, "Kolayda Örnekleme" yönteminden yararlanılmıştır ve gönüllü olarak katılım sağlayan 287 kişi örneklem grubunu oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak ‘sosyal etki’ ölçeği kullanılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden elde edilen veriler IBM SPSS 25.0 paket programı kullanılarak istatistiksel işleme tabi tutulmuştur. Sosyal etki ölçeği toplam puan ortalamaları ile cinsiyet, aktif spor yapma durumu ve bölüm değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiş olması çalışma bulguları arasında yer almaktadır. Aktif spor yapan öğrencilerin aktif spor yapmayanlara göre sosyal etki puanları daha yüksek bulunmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal etki ölçeğinden elde etmiş oldukları toplam puan ortalamaları Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Erkek öğrencilerinin sosyal etki ölçeğinden elde etmiş oldukları toplam puan ortalamaları kadın öğrencilerden yüksek bulunmuştur.Anahtar Kelimeler

Spor Bilimleri, sosyal etki, üniversite öğrencisi


Reference