Özet


Lisanslı Sporcu Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mevcut araştırma, lisanslı olarak spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam becerileri ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenerek sağlıklı yaşam becerilerinin yaşam doyumu üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma tekniklerinden ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmaya tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen 249 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim görmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Genç ve Karaman (2019) tarafından geliştirilen “Sağlıklı Yaşam Becerileri” ölçeği ve Dağlı ve Baysal (2016) tarafından uyarlanan “Yaşam Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sağlıklı yaşam becerileri ile yaşam doyumu arasında pozitif ilişkiler olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca sağlıklı beslenme ve sağlıkla ilgili kaynaklara ulaşma her iki grupta da yaşam doyumunun yordayıcısı durumunda iken, sağlığa verilen önem ve sağlık önceliği sadece lisanslı olarak spor yapan katılımcılarda yaşam doyumunu yordamaktadır.Anahtar Kelimeler

Sağlıklı yaşam tarzı, sağlık tutumu, yaşam doyumu


Reference