Abstract


Spor Yapan ve Yapmayan Zihinsel Engelli Çocukların Dinamik Denge Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Denge, bireyin hayatını devam ettirmesi için son derece önem arz eden temel bir beceridir. Bu çalışmada düzenli olarak spor yapan zihinsel engelli çocuklarla spor yapmayan zihinsel engelli çocukların denge beceri düzeylerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmaya 14’ü düzenli olarak spor yapan, 15’ü spor yapmayan 29 zihinsel engelli birey katılmıştır. Çalışmada yer alan düzenli spor yapan katılımcıların yaş ortalaması 13,25 iken; spor yapmayan katılımcıların yaş ortalaması 12,95 olarak tespit edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Yıldız Denge Testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler bağımsız değişkenler için t- test kullanılarak değerlendirilmiştir. Veri analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, yıldız testinin alt boyutlarının tamamında gruplar arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark çıkmıştır (p< 0,05). Spor yapan çocukların ortalama değerleri spor yapmayan çocuklarınkinden daha yüksektir. Tüm bu bulgular ışığında ifade edebiliriz ki, düzenli yapılan fiziksel aktiviteler zihinsel engelli bireylerin yaşamını sürdürülebilmesi için gerekli olan denge becerisini olumlu etkilemektedir.Keywords
Dinamik Denge, Fiziksel Aktivite, Motor Beceri, Yıldız Denge Testi
Reference