Abstract


Okçuluk Müsabakalarına Katılan Sporcuların Anlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Araştırmada, okçuluk sporu yapan sporcuların, anlık ve sürekli kaygı düzeylerini bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel araştırma yaklaşımlarından tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye Okçuluk Şampiyonasına katılan sporcular oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, şampiyonaya katılan sporcuların arasından araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden, 59 kadın ve 83 erkek olmak üzere toplam 142 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Spielberger tarafından geliştirilen Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23. Paket program kullanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için, non-parametrik testler kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi, iki değişken arasındaki karşılaştırmalarda ise Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre cinsiyet, spor yapma yılı ve turnuvaya katılım sayısı değişkenleri açısından, sporcuların kaygı düzeyleri arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p>0.05). Yaş ve eğitim değişkenleri açısından, sporcuların kaygı düzeyleri arasında fark olduğu görülmüştür (p<0.05). Sonuç olarak, araştırmaya katılan sporcuların kaygı düzeylerini yaş ve eğitim değişkeninin etkilediği tespit edilmiştir.Keywords
Okçuluk, anlık-sürekli kaygı, spor
Reference