Abstract


Sporcularda İnsan Doğasının Kötü Yönü Karanlık Üçlü: Narsisizm Makyavelizm ve Psikopatinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, farklı branşlardaki (güreş, tenis, atletizm, yüzme) sporcuların narsisizm, Makyavelizm ve psikopati düzeylerinin belirlenmesi, çeşitli değişkenler açısından irdelenmesi, aynı zamanda narsisizm, Makyavelizm ve psikopati arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma sporcularda kişiliğin karanlık üçlü özelliklerinin (narsisizm, Makyavelizm ve psikopati) tanımlaması bakımından betimsel ve üç alt boyut arasındaki ilişkiyi incelemesi bakımından ilişkisel tarama modeli özelliklerini taşıyan nicel bir çalışmadır. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya, İstanbul’da farklı branşlarda spor yapan 192 sporcu katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Karanlık Üçlü Kişilik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve bağımsız örneklemler t-testi ve ANOVA istatistiki teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre sporcuların cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu ve ekonomik durumu ile karanlık üçlü arasında yapılan karşılaştırmada anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Sporcuların ilgilendikleri branşa göre yapılan karşılaştırmada anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda sporcuların Makyavelizm ve narsisizm puan ortalamalarının yüksek seviyelerde, psikopati seviyelerinin ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca sporcuların narsisizm, Makyavelizm ve psikopati düzeyleri arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuca dayalı olarak sporcuların Makyavelizm düzeylerinin yüksek olması kişisel çıkar ve aldatmaya yönelik hareketler sergiledikleri, narsisizm düzeylerinin yüksek olması ise büyüklenmeci, duygusuz ve empatiden yoksun tavırlara eğilimli oldukları söylenebilir. Sporcuların bu davranışlarının sebebi olarak başarı ve hedefe ulaşmak için sarf ettikleri çabanın bir sonucu olduğu düşünülmektedir.Keywords
Spor, spor bilimleri, karanlık üçlü, narsisizm, Makyavelizm, psikopati
Reference