Abstract


Federasyonların Yönetimsel Sorunlarının Yönetici Perspektifinden Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı Bağımsız Spor Federasyonlarında yönetimsel sorunların yönetici perspektifinden değerlendirilmesine ilişkin yöneticilerin görüşlerini almaktır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Branşlara katılım sağlayan faal sporcu sayısı, madalya sayısı, branşın toplumdaki önceliği, branşın Olimpik olması, temel branşlardan olması gibi temel kriterler eşliğinde, toplam 47 bağımsız spor federasyonu belirlenmiştir. Belirlenen federasyonlarda yönetici olarak görev yapan 15 Federasyon Başkanı, 10 Federasyon As Başkanı, 12 Genel Sekreter ve 10 Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 47 kişi ile gönüllük esasına göre yüz yüze görüşme yapılmıştır. Yöneticilere; Federasyonların yönetimsel açıdan karşılaştıkları zorluklar nelerdir?, Ülkemizde yönetimsel açıdan spor branşlarının gelişmeme nedenleri nelerdir? Soruları yöneltirmiştir. Araştırmada elde edilen veriler görüşme tekniği ile toplanmış, araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu biçimlendirilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile yapılmış, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada federasyonların en önemli sorunlarından biri olarak ekonomik durum ön plana çıkmıştır. Ekonomik desteğe ihtiyaç duydukları, öz gelirlerinin yetersizliği federasyon yöneticilerinin karşılaşmış oldukları en önemli sorunlar bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma ile ortaya çıkan sorun alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda federasyonların daha fazla parasal desteğe ihtiyaç duydukları ifade edilebilir.Keywords
spor federasyonu, yönetim, spor genel müdürlüğü
Reference